ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50470000-3278

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

น.ส.อัมรา สมบัติมนต์ 6055

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางนา มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาอันตราย อันเนื่องมาจากสาธารณภัยรวมทั้งการอพยพประชาชนผู้ประสยภัย จึงได้จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเขตบางนา เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตบางนา ให้สาธารณภัยที่เกิดขึ้นยุติอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโนบายสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จึงประกาศระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 เพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและบรรเทาอันตรายจากสาธารณภัยที่เกิดขั้นในพื้ันที่เขตบางนาในกรณีเร่งด่วน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาภัยอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้ันที่เขตบางนา รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้ในทันที โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-25)

80.00

25/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ยอดเงิน 10,800.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-22)

70.00

22/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดเงิน 12,000.-บาท ตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-28)

60.00

28/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเงิน 16,200.-บาท เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเงิน 16,200.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-27)

40.00

ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดเงิน 18,400.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-23)

35.00

23/03/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามโครงการค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยอดเงิน 15,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-26)

30.00

26/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยภัยพลเรือนตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมกราคม 2564 ยอดเงิน 18,600.บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามโครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเงิน 19,000.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเงิน 15,200.บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-24)

15.00

24/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเงิน 18,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **