ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ : 50470000-3276

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265 และฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยบางนา-ตราด 33 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,945 คน มีอาคารเรียนจำนวน 6 หลัง ซึ่งผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะเวลา โดยในปีงบประมาณ 2564 มีความจำเป็นต้องปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงอาคารเรียน 1 ชั้น ๑ เนื่องจากมีสภาพสีเก่าลอก พอง มีเชื้อรา และคราบสกปรก เป็นอันตรายกับสุขภาพของนักเรียน พื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1 ,2, 4, 6 มีสภาพชำรุดพื้นไม่เรียบ ขรุขระมีรอยแตกแยก อาจทำให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ จึงเสนอวิธีแก้ปัญหา โดยการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 โดยการรื้อถอนโถส้วม รื้อถอนพื้นกระเบื้อง ผนัง ปูกระเบื้อง บุผนัง ติดตั้งโถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างหน้า ที่ใส่กระดาษชำระให้ดูสวยงาม ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 1 ,2, 4 และ 6 โดยรื้อถอนพื้นกระเบื้อง ผิวพื้นกระเบื้องเคลือบให้ดูสวยงามและเกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น ๑ ให้มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามเรียบร้อย 2.2 เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักภารโรง ให้มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามเรียบร้อย 2.3 เพื่อปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักภารโรง ให้มีความปลอดภัยแข็งแรง ใช้งานได้ดี 2.4 เพื่อปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้ดี 2.5 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้ดี 2.6 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 2 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้ดี 2.7 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 4 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้ดี 2.8 เพื่อปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 6 ให้มีความปลอดภัยแข็งแรงใช้งานได้ดี

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคารเรียน 1 ชั้น 1 3.2 ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักภารโรง 3.3 ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าห้องน้ำนักเรียนใต้อาคารบ้านพักภารโรง 3.4 ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น 3.5 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 1 ชั้น 2และ 3 ห้อง ป.1/6,ป.2/4,ป.2/5 3.6 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2, ป.1/3 ป.1/4 3.7 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4, ป.3/6, 3.8 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคารเรียน 6 ชั้น 5 ห้อง ป.6/6, ป.6/7

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-28)

100.00

28/04/2564 : รายงานประจำเดือน เมษายน 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 ( จำนวน 120 วัน) บริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง วงเงินจัดจ้าง 1,023,000.-บาท ส่งมอบงานวันที่ 2 เมษายน 2564 ตรวจรับงานวันที่ 5 เมษายน 2564 ตามหนังสือบริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-03-24)

90.00

24/03/2564 : รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ตามรายการต่อไปนี้ 1. เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 2. อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 3. สัญญาเลขที่ 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 ( จำนวน 120 วัน) บริษัท ซีเจเอส เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง อยู่ระหว่างการดำเนินการดำเนินงานดังนี้ 1. ติดตั้งสุขภัณฑ์ 2. ติดตั้งพื้นสนามเด็กเล่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-24)

70.00

24/02/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ เลขที่ สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน ผู้รับเหมา บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการทำงาน - ติดตั้งถึงบำบัด - ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

27/01/2564 : ขั้นตอนการดำเนินงานปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตามรายละเอียดดังนี้ เลขที่ สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 เมษายน 2564 จำนวน 120 วัน ผู้รับเหมา บริษัท ซี เจ เอส เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด เห็นชอบ ตามหนังสือที่ กท 8403/1293 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติ ตามหนังสือที่ กท 8403/1423 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการทำงาน - ปรับปรุงห้องน้ำใต้บ้านพักภารโรง - ปรัปปรุงพื้นห้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-31)

25.00

31/12/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน : เซ็นสัญญาวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เลขที่สัญญา 22-2-63 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัท ซี.เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2548) จำกัด ราคาที่ประมูลได้ 1,023,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน การดำเนินการอยู่ระหว่าง ผู้รับเหมาเข้าดูสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-29)

25.00

ขั้นตอนการดำเนินการ เลขที่สัญญา 22-2-64 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 อยู่ระหว่างเข้าตรวจสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-10-30)

15.00

30/10/2563 : ดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1182 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 2. นำราคากลางประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์กรมบัญชีกลางและเว็บไซค์หน่วยงาน วันที่ 12 ตุลาคม 2563 3. รายงานขอจ้าง ตามหนังสือที่ กท 8403/1294 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 4. เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการปฏิบัติงานเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:0%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **