ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50470000-3272

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน สำนักงานเขตบางนาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน ในสังกัดทั้ง 7 โรงเรียน ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียนรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนระหว่างกรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุนมีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกระบบย่อย เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินโครงการเน้นเพื่อการผดุงคุณภาพและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเครือข่าย ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีเวทีแสดงผลงานเชิงวิชาการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 เพื่อคัดเลือกและประเมิน “ครูดีเด่น”

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักเรียน จำนวน 144 คน 2 ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยากร จำนวน 6 คน 2 ด้านคุณภาพ 1 เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดแสดงผลงาน การคัดเลือก “ครูดีเด่น” ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ 2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพนำเสนอต่อสาธารณชน 3 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ได้ปรับการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิท 19 ได้คัดลือกครูดีเด่นเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ และค่ากรรมการตัดสินฯ และค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เสร็จสิ้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และค่ากรรมการตัดสินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-26)

65.00

26/04/2564 : แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม อาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แล้ว แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จึงรอประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ.2564 - พ.ค.2564) แผนดำเนินการในเดือนก.พ.2564 - พ.ค.2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน สำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนา และเบิกจ่ายงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3272

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3272

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **