ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต : 50470000-3270

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการสร้างชื่อเสียงด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและเทียบเท่าระดับสากล มุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในประชาคมโลกในปัจจุบัน จึงได้มอบนโยบายเขียน อย่างมั่นใจ ได้ตามมาตรฐาน โดยจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบทักษะสัมพันธ์ (ENGLISH INTEGRATED SKILLS) บูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น เช่น สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานพื้นฐานอาชีพ จัดหลักสูตรเนื้อหาสาระสู่กระบวนการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการที่สนุกสนาน PLEARN (Play+Learn) การมีส่วนร่วม (Critical thinking) นักเรียนจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข มั่นใจ นำความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น แสวงหาความรู้ มีเป้าหมายการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น มีเป้าหมายในการประกอบอาชีพ สอดคล้องและรองรับในการพัฒนานักเรียนไทยให้ก้าวสู่ยุค Thailand 4.0

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2 เพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 ด้านคุณภาพ 1 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยขึ้นไปยกเว้นห้องเรียนสองภาษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-30)

85.00

30/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/64 ในช่วงสถานการณ์โควิท 19 และอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1/64 ในช่วงสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาเดือนเมษายน 2564 แล้ว และเตรียมแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/64 รอประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาเดือนเมษายน 2564 แล้ว และเตรียมแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/64 รอประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-26)

65.00

26/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนภาษาเดือนเมษายน 2564 และเตรียมแผนการสอนภาคเรียนที่ 1/64 รอประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) อยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) เบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคมเรียบร้อยแล้ว กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 – เมษายน 2564) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563) อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนพฤศจิกายน 2563- เดือนมีนาคม 2564) รวม 20 สัปดาห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2564 พฤษภาคม 2564 –เดือนกันยายน 2564 รวม 20 สัปดาห์ และเบิกจ่ายงบประมาณ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **