ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50470000-3267

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเองและชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกล ยาเสพติดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตบางนาได้รับงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เป็นค่าวัสดุสนับสนุนส่งเสริมกีฬานักเรียนระดับเขต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดส่งเสริมกีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนาที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6,676 คน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2 ด้านคุณภาพ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว และโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ได้เบิกจ่ายฎีกาจัดซื้อวัสดุตามโครงการและได้จัดสรรวัสดุอุปรณ์กีฬาให้โรงเรียนในสังกัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการกีฬาของนักเรียนในสังกัดต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว เบิกจ่ายฎีกาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว เบิกจ่ายฎีกาจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว และประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-26)

65.00

26/04/2564 : ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขฎีกาจัดซื้อวัสดุตามโครงการ และประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564) แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ฝ่ายการศึกษาขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แผน/ผลการปฏิบัติงานฯ สงม.2 มาเป็นงวดที่ 2 อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 (เดือน ก.พ. 2564 - พ.ค. 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564 อยู่ระหว่างประชุมกำหนดรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ กำหนดการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 (เดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564) แผนดำเนินการในเดือน มิ.ย. 2564 - ก.ย. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำคำสั่งการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับสำนักงานเขต และจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับสำนักงานเขต ส่งเข้าแข่งขันระดับกลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานครต่อไป และเบิกจ่ายงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **