ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50470000-3259

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวกุลกัลยา เสาวคนธ์/นายกำพล ชาวกัณหา ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2547 สำนักงานเขตบางนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่และเสมอภาค ทั้งเสนอแนวทาง การกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมการประชุม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการรวมพลังระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ ให้ทุกโรงเรียนได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมกันอภิปรายถึงปัญหา สรุปปัญหา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนาให้ก้าวหน้าต่อไป

50470700/50470700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน 3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา 4 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ครั้ง 2 สำนักงานเขต มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 2 ด้านคุณภาพ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินงานในโรงเรียน 2 เกิดเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างโรงเรียนและระหว่างสำนักงานเขต 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนการดำเนินกิจการในโรงเรียนร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นระหว่างกัน ทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางนา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-30)

85.00

30/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดประชุมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมในครั้งต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิท 19 จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมในครั้งต่อไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิท 19 จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมในครั้งต่อไปได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว จัดประชุมครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่่องดื่ม และวางกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิท 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิท 19 ว่าจะสามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิท 19 ว่าจะสามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-26)

65.00

26/04/2564 : โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิท 19 ว่าจะสามารถจัดประชุมครั้งที่ 2 ได้หรือไม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์โควิท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเตรียมการจัดประชุมครั้งที่ 2 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-29)

40.00

29/01/2564 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อวัสดุโครงการ และได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-28)

20.00

28/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 แล้ว โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างวางแผนจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 จัดประชุมสัมมนา แบบไป-กลับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. โรงเรียนจัดสัมมนา จำนวน 4 ครั้ง และสำนักงานเขตจัดประชุมสัมมนา แบบไป-กลับ จำนวน 1 วัน และเบิกจ่ายงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0951

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70.4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.43

100 / 100
2
56.20

0 / 0
3
70.40

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **