ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50470000-3251

สำนักงานเขตบางนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.รินดา ธิโสธร 6054-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกเพศ ทุกวัย เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภัยด้านต่างๆ และยาเสพติดอย่างกว้างขวาง ดังนั้นในการป้องกันภัยและยาเสพติดในสถานศึกษาต้องมีการช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านยาเสพติดเพื่อป้องกันยาเสพติด และช่วยกันค้นหา แนะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา กรุงเทพมหานคร ในฐานะศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ซึ่งทำหน้าที่อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสาในการช่วยกันเฝ้าระวังตามมาตรการเร่งด่วนของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิผล และเกิดความยั่งยืนของเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางนา จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน และกิจกรรมการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

50470100/50470100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 3.1.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและสถานการณ์การแพร่ระบาด ยาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา 3.1.2 เพื่อปลูกจิตสำนึกการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังภัยต่างๆ ในชุมชน 3.1.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในชุมชน แบบไป-กลับ 1 วัน ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา โดยมีหัวข้อการจัดกิจกรรม ดังนี้ บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เรื่องยาเสพติด ทักษะการหาข่าวและการวิเคราะห์ข่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 205 คน 3.2 การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขต ดำเนินการจำนวน 1 วัน โดยมีหัวข้อการจัดกิจกรรม ดังนี้ การประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง การรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จำนวน 160 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-22)

100.00

22/07/2564 : ดำเนินการจัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 และชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-28)

90.00

28/06/2564 : ดำเนินการจัดโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางนา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 160 คน ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การดำเนินกิจกรรมต้องปฏิบัติตามมาตรการ หรือข้อกฏหมายในการควบคุมโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : จัดทำเอกสารชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด และเบิกจ่ายค่าวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-27)

65.00

27/04/2564 : รวบรวมเอกสารและชดใช้เงินยืมใช้ในราชการตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน โดยมีอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการ 179 คน เจ้าหน้าที่ดำเนินการ 5 คน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา อาจทำให้การดำเนินการกิจกรรมเกิดความล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา กลุ่มเป้าหมาย 205 คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 184 คน อยู่ระหว่างการชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-26)

15.00

26/02/2564 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดทำหนังสือประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา การจัดกิจกรรมต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานควบคุมโรคกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-29)

10.00

29/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

29/12/2563 : อยุ่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อขอเงินประจำงวดในไตรมาสที่ 2 สำหรับดำเนินการตามกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครกรุงเทพฯ และประชาชนในชุมชนทราบเพื่อจะดำเนินกิจกรรมและขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ และค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจัดทำหนังสือประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50470000-3251

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50470000-3251

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5047-0940

ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 94.25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
94.25

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **