ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร : 50460000-3370

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

-สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-29)

99.00

29/9/2563 : ดำเนินการสำรวจการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 และ 9 ประเภท พร้อมจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกันยายน 2563 นำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/8/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบกูเกิ้ลไดร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-28)

85.00

28/7/2563 : -ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท และ 9 ประเภท และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นแล้วจัดทำรายงานประจำเดือนมิุนายน 2563 และนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่ สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-26)

75.00

26/5/2563 : ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-25)

70.00

25/4/2563 : -จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนเมษายน 2563 -ดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ สวน 9 ประเภท ได้แก่ (1)ที่ว่างหลังตลาดนัด เค.ซี. 1 ถ.หทัยราษฎร์ 19 พื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน (2)สนามฟุตบอลศิษย์สมานอคาเดมี่ ถ.หทัยราษฎร์ 39 พื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน (3) ที่ว่างหลังสนามฟุตบอลศิษย์สมานอคาเดมี่ ถหทัยราษฎร์ 39 พื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมีนาคม 2563 และนำข้อมูลเข้าในระบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ (1) สวนหย่อมหมู่บ้าน k RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.วา (2)สวนหย่อมหมู่บ้าน k RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่เพิ่มขึ้นแล้วรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวนฯตามเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่2)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเข้าระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)ที่ว่างหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมาเก็ต พื้นที่ 19ไร่2งาน14.42ตรม. (2)ที่ว่างหลังสนามฟุตบอลแกรนด์คีปเปอร์ พื้นที่ 8ไร่2งาน50.44 ตรม. (3)ที่ว่างข้างซอยพระยาสุเรนทร์ 4 พื้นที่ี 47ไร่2งาน82.13ตรม. (4)ที่ว่างข้างวิ๊กซีมาเก๊ต พื้นที่ 34ไร่1งาน44.84 ตรว. (5)ที่ว่างข้า่งหมู่บ้านจามจุรี พื้นที่ 33ไร่ 2งาน2.32ตรว. (6)ที่ว่างข้างหมู่บ้านทัศคาน่า พื้นที่ 43ไร่70.29ตรว. (7)ที่ว่างข้างหมู่บ้านพึงใจ พื้นที่ 8ไร่27.49ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนธันวาคม 2562 นำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียว และรายงานผลสำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบกูเกิ้ลไดร์ตามเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : (1)จัดทำรายงานการเพิ่มที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 (2)นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบโปรแกรมฐาน ข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน (3)รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบกูเกิ้ลไดร์ตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3370

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3370

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0890

ตัวชี้วัด : 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 166.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
166.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **