ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว : 50460000-3290

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

-สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรม จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-26)

100.00

26/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2019-09-25)

99.00

25/9/2562 : ดำเนินสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเดือนกันยายน 2562 และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-26)

95.00

26/8/2562 : - ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนสิงหาคม 2562 และนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-30)

90.00

30/7/2562 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกรกฎาคม 2562 และนำข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-26)

80.00

26/6/2562 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนมิถุนายน 2562 และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-24)

70.00

24/5/2562 : สำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานตามที่กำหนด(ไตรมาส)และนำข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-27)

60.00

27/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตฯ ดังนี้ (1) สวน 7 ประเภท(สวนหย่อม/สวนสาธารณะ) ได้แก่ ไหล่ทางถนนเลียบคลองสองฝั่งคู่ พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน,ไหล่ทางถนนเลียบคลองสองฝั่งคี่ พื้นที่ 1 ไร่ 3 งาน (2) สวน 9 ประเภท(พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี) จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ที่ว่างข้างซอยประชาร่วมใจ 9 พื้นที่ 57 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา,ที่ว่างตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ 4 พื้นที่ 48 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา,ที่ว่างตรงข้ามซอยประชาร่วมใจ 2 พื้นที่ 62 ไร่ 76 ตารางวา,พื้นที่เกษตรนาข้าวข้างซอยประชาร่วมใจ 27 พื้นที่ 42 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา,ที่ว่างข้างซอยประชาร่วมใจ 31 พื้นที่ 31 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา,พื้นที่เกษตรนาข้าวซอยประชาร่วมใจ 37 พื้นที่ 145 ไร่ 31 ตารางวา,พื้นที่เกษตรนาข้าว ถนนประชาร่วมใจ 43 พื้นที่ 76 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา พร้อมกับนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-25)

50.00

25/3/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวเป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-26)

40.00

26/2/2562 : สำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขื้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-01-27)

30.00

27/1/2562 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสำนักสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-12-27)

20.00

27/12/2561 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต และนำลงในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-11-26)

10.00

26/11/2561 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว , ออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลนำเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-25)

5.00

25/10/2561 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูลและขออนุมัติแผน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
:60%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
:90%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:100%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3290

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3290

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0867

ตัวชี้วัด : 7. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 126

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
28.00

100 / 100
2
56.00

100 / 100
3
116.00

100 / 100
4
126.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **