ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว : 50460000-3213

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร.5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นให้เป็นปัจจุบัน

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อนำพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบฯให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเป็นประเภทสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และ ประเภทพื้นที่เป็นสภาพแวดล้อมที่ดี และนำเข้าระบบให้เป็นปัจจุบันทุกแห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-16)

100.00

16/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2018-09-12)

95.00

12/9/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น จำนวน 4 แห่ง และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2018-08-26)

90.00

26/8/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2018-07-26)

80.00

26/7/2561 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนกรกฎาคม 2561 และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2018-06-25)

70.00

25/6/2561 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-05-25)

60.00

25/5/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2018-04-26)

50.00

26/4/2561 : จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนเมษายน 2561

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2018-03-26)

40.00

26/3/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(สวนหย่อม,สวนสาธารณะ,พื้นที่เพื่อสภาพแวดล้อมทีดี)และ นำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-02-26)

30.00

26/2/2561 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-01-24)

20.00

24/1/2561 : สำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำเข้าระบบโปรแกรมฯ ดังนี้ 1. สวนหย่อม ม.ทัศคานี ถนนประชาร่วมใจ 2. สวนหย่อม ม. พนาสนธ์ ไพรเวท โฮม ถนนหทัยราษฎร์ 3. สวนหย่อม ม.พฤกษ์ลดา เฟส 2

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2017-12-22)

15.00

22/12/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-26)

10.00

26/11/2560 : ดำเนินการรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนพ.ย.2560

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2017-10-25)

5.00

25/10/2560 : ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
:0%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ออกสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
:0%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำข้อมูลและกำหนดจุดลงในระบบโปรแกรมฯให้เป็นปัจจุบัน
:0%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานผู้บังคับบัญชา
:0%
เริ่มต้น :2017-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2017-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0776

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 14

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 21

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
21.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **