ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำเข้าข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว : 50460000-3104

สำนักงานเขตคลองสามวา : (2560)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

50460600/50460600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้า ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2017-09-16)

100.00

16/9/2560 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2017-09-15)

99.00

15/9/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและนำเข้าข้อมูล ในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2017-08-24)

95.00

24/8/2560 : -ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูล เข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2017-07-29)

80.00

29/7/2560 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2017-06-25)

70.00

25/6/2560 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวฯให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2017-05-26)

65.00

26/5/2560 : - ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น และนำเข้าระบบข้อมูล พื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2017-04-25)

60.00

25/4/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต และนำข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2017-03-23)

50.00

23/3/2560 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและนำเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1.สวน 7 ประเภท จำนวน 5 แห่ง (พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน (1)สวนหย่อมหมู่บ้านอารียาโคโม่ ถนนสุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (2)สวนหย่อมหมู่บ้านจามจุรีวิลล่า ถนนหทัยราษฎร์ (3)สวนหย่อมบริษัทเอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง 15 (4)สวนหย่อมหมู่บ้าน เซ็นโทร ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 (5)สวนหย่อมหมู่บ้านสโมสรม.ฮาบีเทียโมทีฟ ถนนปัญญา-ซาฟารี 2. พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี จำนวน 20 แห่ง พื้นที่ 326 ไร่ 1 งาน 1 ตร.วา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2017-02-25)

40.00

25/2/2560 : -ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวสวน 7 ประเภท และสวน 9 ประเภท ที่เพิ่มขึ้น , -นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ลงในระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียว ให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2017-01-24)

30.00

24/1/2560 : ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นและรวบรวม ข้อมูลนำลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2016-12-27)

20.00

27/12/2559 : สำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรม พื้นที่สีเขียวฯ จำนวน 14 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 246 ไร่ 2 งาน 74 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2016-11-25)

10.00

25/11/2559 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นของสวน 7 ประเภท และ สวน 9 ประเภท เพื่อรวบรวมนำเข้าระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบันตาม วัน เวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2016-10-23)

5.00

23/10/2559 : จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชา ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50460000-3104

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50460000-3104

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5046-0712

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 12

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
26.00

100 / 100
4
29.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **