ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50450000-6916

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2565)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

ฝ่ายทะเบียน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลางซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้นเป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัยและการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

50450200/50450200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2022-11-23)

15.00

23/11/2565 : มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 92 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 23 พฤศจิกายน 2565 ได้จำนวน 27 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-10-21)

10.00

21/10/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 21 ตุลาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 66 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 21 ตุลาคม 2565 ได้จำนวน 14 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2022-09-22)

100.00

22/09/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 22 กันยายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 390 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 22 กันยายน 2565 ได้จำนวน 136 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2022-08-24)

60.00

24/08/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 20 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 สิงหาคม 2565 ได้จำนวน 127 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2022-07-22)

50.00

22/07/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 22 กรกฎาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 8 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 5 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 กรกฎาคม 2565 ได้จำนวน 114 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2022-06-27)

45.00

27/06/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 25 มิถุนายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 มิถุนายน 2565 ได้จำนวน 109 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2022-05-23)

40.00

23/05/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 พฤษภาคม 2565 ได้จำนวน 95 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2022-04-20)

35.00

20/04/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 20 เมษายน 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 23 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 4 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 20 เมษายน 2565 ได้จำนวน 85 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2022-03-25)

30.00

25/03/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 23 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 25 มีนาคม 2565 ได้จำนวน 81 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2022-02-22)

25.00

22/02/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1- 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จำนวน 65 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2022-01-21)

20.00

21/01/2565 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 11 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 21 มกราคม 2565 ได้จำนวน 50 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-12-23)

15.00

23/12/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 30 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 ธันวาคม 2564 ได้จำนวน 40 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-11-24)

10.00

ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 6 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2564 ได้จำนวน 24 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2021-10-29)

5.00

29/10/2564 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 ตุลาคม 2564 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 226 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 18 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564 ได้จำนวน 18 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6916

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6916

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-864

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **