ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50450000-6873

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข็มแข็. สามารถพึ่งพาตนเองได้

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกาจั้างอาสาสมัครเจ้าหน้าาที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ จำนวน 4 อัตรา ได้แก่่ 1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา 2. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - รับลงทะเบียนคนละครึุ่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย พร้อมด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ถูกกักตัว คนพิการ ผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่เขตวังทองหลาง พร้อมทั้งประชาสัมพันธฺ์เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การสวมหน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ งดเว้นการสัมผัสใบหน้าทำความสะอาดร่างกายเมื่อกลับถึงบ้านอย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-21)

58.00

21/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-19)

50.00

19/03/2564 : - เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมรับลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่งโดยดำเนินการรับลงทะเบียนและตรวจสอบยืนยันร้านค้า พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าในการส่งต่อเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทยเพื่อรับการอนุมัติต่อไป - เบิกค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/02/2564 : 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2. รับลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งและตรวจสอบยืนยันร้านค้า พร้อมให้่คำแนะนำแก่ร้านค้าในการส่งต่อเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-22)

33.00

22/01/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนมกราคม ดำเนินการรับลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่ง โดยลงทะเบียนและตรวจสอบยืนยันร้านค้า จำนวน 24 ราย พร้อมนี้ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าในการส่งต่อเอกสารให้กับธนาคารกรุงไทยเพื่อรับการอนุมัติต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-25)

33.33

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2563 - รับลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งสำหรับร้านค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร้านค้าที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานเขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ค่าตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-27)

17.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาขุมชนและสัวัสดิการสังคมพร้อมด้วยอาสาสมัครลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 1. ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 20 ราย 2. ทุนการศึกษา จำนวน 35 ราย 3. เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล จำนวน 50 ราย 4. ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งและแต่งตั้งอาสาสมัครเจ้าหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เิบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6873

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6873

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-861

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **