ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50450000-6869

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

92

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่คู่มากับสังคมไทยทำให้เกิดเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นมรดกที่สำคัญ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจแสดงถึงเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรีของไทย ปัจจุบันปัญหาที่ประสบคือการขาดความเอาใจใส่ในวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้ง ยังขาดความซาบซึ้งในเอกลักษณ์ความเป็นไทย หากปล่อยปะละเลยให้เป็นเช่นนั้น อนาคตความเป็นไทยคงสูญสิ้่น ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนตัองร่วมใจอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้ สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตามประเพณีและวันสำคัญขึ้น

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ 2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและให้ความสำคัญกับวันสำคัญของไทย 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก 5. เพื่อส่งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน สภาวัฒนธรรมเขต ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาขนทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต 1. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 2. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 3. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564 4. กิจกรรมหล่อเทียน - ถวายเทียนพรรษา 5. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564 6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2021-08-31)

92.00

31/08/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2021-07-30)

83.00

30/07/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019 ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดกิจกรรมหล่อเทียน-ถวายเทียนพรรษาและจัดทำอัทเอ้าส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : งดจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา -19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2021-05-25)

67.00

25/05/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา -19 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : ดำเนินการจัดโครงการการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ) ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตวังทองหลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ผู้อำนวยการเขตและแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - ชมการแสดงบนเวทีของผู้สูงอายุ - แข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา สร้างความสามัคคีในชุมชน - มอบของที่ระลึกแก่ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง - สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ - ผู้อำนวยการเขตมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตวังทองหลาง (ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6) โดยมีกิจกรรมดังนี้ - ชมการแสดงบนเวที - แข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา สร้างความสามัคคีในชุมชน - ชมการแสดงบนเวที/ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา - มอบของที่ระลึกแกุ่ชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง - สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน - มอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน - ตรวจสุขภาพ ออกบูธร้านค้าสินค้า Bangkok Brand - กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-25)

42.00

25/02/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประสานหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2021-01-25)

33.33

25/1/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนจัดกิจกรรมจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 จะเป็นปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-12-29)

33.33

12/29/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยประสบสภาวการณ์ระบาดซ้ำของโรค COVID - 19 จนกว่าสภานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-11-30)

17.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานกุล่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มมี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 6 กิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำนินการเบิกจ่าย
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6869

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6869

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-862

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **