ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50450000-6805

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงมีประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานเขตวังทองหลาง ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ โดยฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในชุมชน, โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และหมู่บ้านจัดสรรจำนวน 4 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : รอผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/07/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย 4 กรกฎาคม 64 - ชอยลาดพร้าว 110 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.390 ตัน 11 กรกฎาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 106 รีไซเคิลได้ = 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.710 ตัน ****หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย 6 มิถุนายน 64 - ชุมชนลาดพร้าว 91 , หมู่บ้านประชากรไทย รีไซเคิลได้ = 9.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 4.530 ตัน 13 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านปรางค์ทิพย์ รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.960 ตัน 20 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน 27 มิถุนายน 64 - หมู่บ้านพิมพ์ทอง, หมู่บ้านสราญพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา รีไซเคิลได้ = 4.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.950 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-31)

45.00

31/05/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย 2 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านเมอริทเพลส, หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.280 ตัน 9 พฤษภาคม 64 - หมู่บ้านสุขสบาย, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านอรุณวิลเลจ รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.810 ตัน 16 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.250 ตัน 23 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.94 ตัน 30 พฤษภาคม 64 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, 17, 18, 19, 21 รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.32

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย 4 เมษายน 64 - หมู่บ้านธารารมณ์ รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.850 ตัน 18 เมษายน 64 - หมู่บ้านจักรพงษ์, หมู่บ้านโสภณพัฒนา รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.530 ตัน 25 เมษายน 64 - หมู่บ้านเย็นสุข รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.030 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-31)

35.00

31/03/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง 7 มีนาคม 64 - ซอยสังคมสงเคราะห์ แยก 1-15 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.380 ตัน 14 มีนาคม 64 - หมู่บ้านตะวันรุ่ง แยก 1-21 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.440 ตัน 21 มีนาคม 64 - หมู่บ้านราชาวิลล่า รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน 28 มีนาคม 64 - หมู่บ้านโชคชัยปัญจทรัพย์ รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.460 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

27/02/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง 7 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 64 รีไซเคิลได้ = 3.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 4.390 ตัน 14 กุมภาพันธ์ 64 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 80 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.810 ตัน 21 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านบดินทรรักษา รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.300 ตัน 28 กุมภาพันธ์ 64 - หมู่บ้านกลางเมือง โครงการ 1-4 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.910 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

31/01/2564 : - สถานการณ์โควิทไม่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย - แจกสื่อปราสัมพันธ์ 10 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.690 ตัน 17 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีชวลา รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.160 ตัน 24 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา (30 ไร่) รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.160 ตัน 31 มกราคม 2564 ซอยรามคำแหง 21, ชุมชนคลองพลับพลา (46 ไร่) รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.010 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง 6 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 114 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.270 ตัน 13 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 110 รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.260 ตัน 20 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 106 รีไซเคิลได้ = 0.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.880 ตัน 27 ธันวาคม 63 - ชุมชนซอยลาดพร้าว 102 รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.41 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 : 1 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนเทพลีลา รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 0.870 ตัน 8 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนมณีพัฒนา รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 1.710 ตัน 15 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินใหม่ รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.520 ตัน 22 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนร่วมสามัคคี รีไซเคิลได้ = 2.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 2.000 ตัน 29 พฤศจิกายน 63 - ชุมชนทรัพย์สินเก่า รีไซเคิลได้ = 1.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ = 3.100 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : 4 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 1-17, หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 1.110 ตัน 11 ตุลาคม 63 - ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19-27, หมู่บ้านพิมพ์ทอง รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 2.330 ตัน 18 ตุลาคม 63 - หมู่บ้านอารียา, หมู่บ้านสราญพฤกษ์ รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 0.430 ตัน 25 ตุลาคม. 63 - ซอยลาดพร้าว 128, ซอยลาดพร้าว 126, หมู่บ้านกรองทอง, หมู่บ้านฮิมตัน รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน รีไซเคิลไม่ได้ 0.980 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6805

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6805

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-857

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ( 2,419.97 ตันต่อวัน )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.30

100 / 100
2
15.95

100 / 100
3
24.10

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **