ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50450000-6804

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลาง ถือเป็นเมืองที่พักอาศัยน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตของอาคารบ้านเรือนสูง ปัจจุบันประสบกับปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ขยะที่มีปริมาณมากขึ้นตามอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร สำนักงานเขตมีหน้าที่ในการให้บริการเกิบขนมูลฝอยในพื้นที่เขต และเพื่อให้การบริการของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากขยะในชุมชน เพื่อทำการชักลากขยะมารวมกันไว้ที่ที่พักหรือจุดรวมขยะ

50450600/50450600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนร่วมมือกันแยกขยะก่อนทิ้ง 2. เพื่อให้เกิดการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน 3. เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานของรัฐ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักชากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 6 ราย ในชุมชม 6 ชุมชน คือ ชุมชนรามคำแหง 53, ชุมชนวัดตึก, ชุมชนสันประเสริฐ, ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา, ชุมชนไดร์ฟอิน และชุมชนเทพลีลา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-31)

80.00

31/08/2564 : รอผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/07/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน - ขยะอันตราย 0.850 ตัน - ขยะทั่วไป 68.350 ตัน รวม 73.150 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-30)

50.00

30/06/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมิถุนายน 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.700 ตัน - ขยะอันตราย 0.200 ตัน - ขยะทั่วไป 65.750 ตัน รวม 69.900 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-31)

45.00

31/05/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.450 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.250 ตัน - ขยะทั่วไป 68.250 ตัน รวม 72.550 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนเมษายน 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.650 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.600 ตัน - ขยะอันตราย 0.300 ตัน - ขยะทั่วไป 70.250 ตัน รวม 74.800 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-31)

35.00

31/03/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 1.900 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.450 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 71.500 ตัน รวม 76.450 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-27)

30.00

27/02/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 2.400 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.350 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 74.300 ตัน รวม 79.650 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-31)

20.00

31/01/2564 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนมกราคม 2564 ดำเนินการได้ - ขยะรีไซเคิล 2.600 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 0.600 ตัน - ขยะทั่วไป 76.800 ตัน รวม 82.300 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนธันวาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั้วไป 78.300 ตัน - ขยะรีไซเคิล 4.250 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.300 ตัน - ขยะอันตราย 1.600 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-29)

10.00

29/11/2563 :ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั้วไป 85.40 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน - ขยะอันตราย 0.60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : ได้ชักลากขยะทั่วไปนำมารวมไว้ที่จุดพักและจุดรวมขยะคัดแยก ขยะรีไซเคิลนำไปขายและขยะเศษอาหารนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการได้ - ขยะทั้วไป 85.40 ตัน - ขยะรีไซเคิล 6.00 ตัน - ขยะเศษอาหาร 2.60 ตัน - ขยะอันตราย 0.60 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-6804

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-6804

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-857

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 ( 2,419.97 ตันต่อวัน )

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.30

100 / 100
2
15.95

100 / 100
3
24.10

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **