ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50450000-3179

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสาธิต ดามัน (โทร.6962)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตวังทองหลางถือเป็นเขตชั้นในเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เขตได้แก่ เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตดินแดง เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตวังทองหลาง โดยสภาพทั่วไปของเขตวังทองหลางนั้น เป็นเขต ที่มีการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรม การพาณิชย์ ที่พักอาศัย และการคมนาคม ดังนั้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตวังทองหลาง จึงมีความหลากหลาย ที่ผสมผสานกันทั้งวัฒนธรรม ศาสนา มีย่านเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นแหล่งรวมของร้านอาหารมากมาย ซึ่งถือว่าพื้นที่เขตวังทองหลางยังสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อีกพอสมควร การใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว ประกอบกับความเจริญของสังคมเมือง ซึ่งต้องเติบโตไปพร้อม ๆ กันนี้เอง ทำให้ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ใช้สอยให้มากที่สุด การปลูกสร้างบ้านเรือน ทั้งในรูปของหมู่บ้านต่าง ๆ อาคารพาณิชย์ อาคารอยู่อาศัย ทั้งอาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ ก็เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ฝ่ายทะเบียนได้ดำเนินการ เพื่อควบคุมและตรวจสอบจำนวนบ้านในพื้นที่เขตวังทองหลาง ที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยการกำหนดเลขบ้าน พร้อมให้รหัสประจำบ้านทุกหลัง ที่ได้ทำการปลูกสร้างตามที่ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอย่างถูกต้อง และได้รับความร่วมมือจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จัดทำโปรแกรมการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกำหนดจุดบ้านที่ได้มีการให้รหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้ว

50450200/50450200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้ตรวจสอบจำนวนบ้านที่ได้มีการกำหนดเลขบ้านให้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ได้ทำการปลูกสร้างแล้วเสร็จ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตวังทองหลางให้รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ร้อยละ 100)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 10 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 10 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 กันยายน 2563 ได้จำนวน 156จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/8/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 615 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 16 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 ได้จำนวน 146 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-29)

93.00

29/7/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 4 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 4 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 ได้จำนวน 130 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/6/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 22 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 18 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 มิถุนายน 2563 ได้จำนวน 126 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 25 พฤษภาคม ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 17 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 พฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 107 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 24 เมษายน 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 11 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 13 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 11 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 เมษายน 2563 ได้จำนวน 92 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-24)

48.00

24/3/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 24 มีนาคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 108 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 มีนาคม 2563 ได้จำนวน 81 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 13 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 13 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 13 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จำนวน 67 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-01-25)

28.00

/ 25/1/2563 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 - 25 มกราคม 2563 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 15 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 ได้จำนวน 54 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2562 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 15 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 17 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 15 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2562 ได้จำนวน 39 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-25)

12.00

25/11/2562 : ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 28 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 9 จุด - สามารถลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 24 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างปี 2563 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการออกเลขรหัสประจำบ้านของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง ฝ่ายทะเบียน มีอาคารที่สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2562 ดังนี้ - มีผู้ยื่นคำร้องฯ จำนวนทั้งสิ้น 14 ราย สามารถออกเลขรหัสประจำบ้านได้จำนวน 26 อาคาร - ลงจุดตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านได้ทั้งสิ้น 14 จุด - คิดเป็นร้อยละ 100 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการกำหนดเลขหมายประจำบ้าน/เลขรหัสประจำบ้านตามคำร้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกรหัสประจำบ้าน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบการรายงานผลฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3179

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3179

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0839

ตัวชี้วัด : 16. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มี การก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **