ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของสำนักงานเขตหลักสี่ : 50410000-6764

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวจุฑาวดี พรหมบริรักษ์ โทร.7412

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สยป. กำหนด

50410100/50410100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ตามที่ สยป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-23)

80.00

- นำเข้าข้อมูลทุกตารางที่มีการอัพเดตรอบ 1 เดือนให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ โดยได้ดำเนินการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-23)

85.00

23/07/2564 : นำเข้าข้อมูลทุกตารางที่มีการอัพเดตรอบ 1 เดือนให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-21)

80.00

28/06/2564 :ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. เอกสารแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตหลักสี่ 2. นำข้อมูลจากแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เขตหลักสี่ มาบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร โดยจัดโครงการสอนเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-19)

60.00

19/05/2564 : นำเข้าข้อมูลทุกตารางที่มีการอัพเดตรอบ 1 เดือนให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : นำเข้าข้อมูลทุกตารางที่มีการอัพเดตรอบ 1 เดือนให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-23)

30.00

23/03/2564 : จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จำนวน 23 ตาราง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-02-22)

20.00

22/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ (ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-01-27)

17.00

- จัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูล ตัวชี้วัด 5.2 - อัพโหลดไฟล์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน, บัญชีรายการข้อมูล, แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-12-30)

16.00

30/12/2563 : จัดทำบัญชีรายการข้อมูล, แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน, ประชุมพิจารณาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-23)

15.00

23/11/2563 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลหน่วยงาน และจัดทำบัญชีรายการข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล และแต่งตั้งคณะทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6764

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6764

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-833

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
60.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **