ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50410000-6760

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางชนพร คำใจ โทร. 7436

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นศูนย์กลางในการปกครอง จึงเป็นแหล่งที่ประชาชนจากทั่วทุกภาคส่วนของประเทศต่างเข้ามาประกอบอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคม ด้านคุณภาพชีวิต และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันเต็มไปด้วยมลภาวะต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศ ซึ่งต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะทวีความรุนแรงมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านมลพิษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตหลักสี่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดดำเนินการโครงการค่าใช้จา่ยในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้ดีขึ้นด้วยการปรับปรุงสวนหย่อม ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการที่จะพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมในเขตกรุงเทพมหานคร

50410600/50410600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2. เพื่อลดปัญหาโลกร้อน 3. เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ความร่มรื่นให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 4. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพในอาคารบ้านเรือนและกรุงเทพมกานคร 6. เพื่อช่วยลดปัญหาและพัฒนาสภาวะแวดล้อมให้อยู่สภาพที่ดีตลอดไป

เป้าหมายของโครงการ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณที่ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่ปากซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถึงหน้าสถานีตำรวจทุ่งสองห้องและปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณสวนสาธารณะการเคหะท่าทราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : - เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่ปากซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถึงหน้าสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เนื้อที่ขนาด 800 ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว - เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณสวนสาธารณะการเคหะท่าทราย เนื้อที่ขนาด 4 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-24)

80.00

24/06/2564 : - ปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณที่ถนนกำแพงเพชร 6 ตั้งแต่ปากซอยวิภาวดีรังสิต 27 ถึงหน้าสถานีตำรวจทุ่งสองห้องและปลูกต้นไม้เพิ่มบริเวณสวนสาธารณะการเคหะท่าทราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : รายงานผลการพิจารณาผลการประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาปละอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-24)

50.00

24/03/2564 : อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธี e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-20)

40.00

20/02/2564 : ขออนุมัติประกาศแผนแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-23)

30.00

23/01/2564 : รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-22)

25.00

22/12/2563 : รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด ซึ่งกำหนดดำเนินการในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : รวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการแบะรายละเอียดค่าใช้จ่าย
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
:25%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:25%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6760

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6760

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-839

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
70.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **