ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสายหลักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50410000-6755

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

ฝ่ายโยธา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากคลองเปรมประชากรอยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ จึงต้องมีการบริหารจัดการขยะริมคลอง รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งน้ำไม่ให้ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองให้พร้อมใช้งาน พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน และป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

คลองในพื้นที่เขตหลักสี่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของเขต

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-26)

85.00

26/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงจุด Check in คลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนสะพานไม้ 2 แล้วเสร็จ ประมาณ 50% ดำเนินการปรับปรุงจุด Check in คลองเปรมประชากร บริเวณหลังวัดหลักสี่ แล้วเสร็จ ประมาณ 40%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-27)

80.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำจุด Check in คลองเปรมประชากร บริเวณหลังวัดหลักสี่ และจุด Check in คลองลาดพร้าว บริเวณชุมชนสะพานไม้ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดทำจุด Check in คลองเปรมประชากร บริเวณหลังวัดหลักสี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-25)

70.00

25/05/2564 : 1. ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่าง​ระบบพลังงานแสงอาทิตย์​ ริมคลองลาดพร้าว​ บริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา​ (เชิงสะพานไม้​ 2) ได้ จำนวน​ 20​ ดวง 2. ติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงาน​แสงอาทิตย์​ บริเวณชุมชนศิษย์​หลวงปู่ขาว​ คลองเปรมประชากร​ ได้จำนวน​ 2​ ดวง 3. ซ่อมแซมดวงไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ​ะ​ ริมคลองเปรมประชากร ได้จำนวน​ 7​ ดวง 4. สำรวจพื้นที่จุดที่จะดำเนินการติดตั้งป้ายบอกทาง​ไปยังจุดเช็คอิน​ บริเวณคลองลาดพร้าว​ และคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : 1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา และจิตอาสาจากหน่วยทหารพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็ก 904 พล.ม.2 รอ. ร่วมกันเก็บขยะในคลองเปรมประชากร พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งคลองร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 2. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคลองเปรมประชากร โดยฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพคุณภาพน้ำ เก็บขยะในคลอง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนสองฝั่งคลองร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ -ไขมันลงคลอง เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมดี และปลอดภัยจากโรคระบาด 3. ดำเนินการให้บริการรับซื้อน้ำมันพืชเก่าใช้แล้วจากชุมชน และสถานประกอบการ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท เพื่อให้ประชาชนลดการทิ้งน้ำมันใช้แล้วผ่านท่อสาธารณะและลำคลอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อให้คุณภาพน้ำในคลองสายต่างๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่ เช่น คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว 4. ดำเนินการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสองฝั่งคลอง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลอง และตรวจตราไม่ให้สิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ กีดขวางการระบายน้ำ เพื่อประชาชนปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองลาดพร้าว โดยปรับปรุงทาสีสะพานข้ามคลอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พักอาศัยริมคลองลาดพร้าวให้ดียิ่งขึ้น 6. ดำเนินการรื้อถอนอาคารรุกล้ำแนวเขื่อนคลองลาดพร้าว ภายในชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมคลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครในกรณีเกิดฝนตกหนัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : 1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ) บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 5 โดยช้อนเก็บขยะในคลอง แจกประกาศเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย และไม่ทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือไขมันลงคลอง รณรงค์ให้ผู้ค้าร้านอาหารใช้ถังดักไขมัน 2. ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 ชุมชนตลาดบางเขน เขตหลักสี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างเขื่อน รวมถึงแผนงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร 3. ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ) บริเวณท่าน้ำวัดหลักสี่ พระอารามหลวง โดยตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง ช้อนเก็บขยะในคลอง แจกประกาศเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอย และไม่ทิ้งมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือไขมันลงคลอง ขัดล้างทางเดินริมคลอง 4. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวเขตคลอง แนวเอกชน ริมคลองเปรมประชากร บริเวณชุมชนอยู่แล้วรวย เพื่อกำหนดโยบายและจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ) ณ บริเวณท่าน้ำหลังวัดหลักสี่ พระอารามหลวง โดยช้อนเก็บขยะในคลอง กำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง และรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะ-น้ำเสียลงคลอง เพื่อรักษาสภาพคลองเปรมประชากรให้กลับมาใสสะอาดดังเดิม 6. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองลาดพร้าว ณ บริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2) โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง ตัดแต่งต้นไม้ จัดเก็บขยะ ปรับปรุงทางเดินริมคลอง เพื่อความสะอาด สวยงาม และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 7. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการพัฒนาความสะอาดเพื่อรักษาสภาพ คู คลอง บริเวณคลองลาดพร้าว ซอยวิภาวดีรังสิต 60 โดยดำเนินการเก็บกวาดเศษใบไม้ กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดหญ้า เพื่อเปิดทางน้ำไหล และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-22)

35.00

2/22/2021 : 1. ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร (รักษาสภาพ) ดำเนินการทาสีสะพานข้ามคลอง ชุมชนเปรมสุขสันต์ ช้อนเก็บขยะในคลอง ปลูกต้นทองอุไรและพืชผักสวนครัวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองบริเวณชุมชนคนรักถิ่น ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอย และไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลหรือไขมันลงคลอง 2. ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อลดปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะไปทิ้งในที่ว่าง และสามารถนำขยะมารีไซเคิลเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 3. ดำเนินการสำรวจร้านค้าริมคลองเปรมประชากร บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 5 พร้อมแนะนำให้ติดตั้งถังดักไขมันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงคลอง 4. ดำเนินการสำรวจข้อมูล หลักหมุดหมายคลองเปรมประชากร ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาข้อมูลและรูปแบบหลักหมุดหมายคลองเปรมประชากรที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็นข้อมูลประกอบการจัดสร้างหลักหมุดจำลองในพื้นที่เขตหลักสี่ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น รวมถึงสร้างจุดท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิลสายน้ำ ขยะสร้างบุญ เส้นทางคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสองฝั่งคลองได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสายน้ำ ร่วมกันคัดแยกขยะและบริจาคขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องน้ำผลไม้ และกล่องเครื่องดื่ม อีกทั้งนำรายได้จากขยะรีไซเคิลไปสมทบกองทุนผ้าป่าเนื่องในวันมาฆบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : 1. สำรวจ และปรับปรุงสะพานข้ามคลองเปรมประชากร ทาสีสะพานข้ามคลองเปรมประชากร บริเวณซอยกำแพงเพชร 6 แยก 7 2. สำรวจสะพานข้ามคลองเปรมประชากร เพื่อเตรียมซ่อมแซม และปรับปรุงให้แข็งแรง 3. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมกับคณะผู้บริหารและประชาชนจิตอาสา พัฒนาความสะอาด เก็บขยะและวัชพืช รณรงค์ให้ประชาชน ร่วมกันทำความสะอาด คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ไม่ทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล หรือไขมันลงคลอง และรื้อถอนบ้านร้างรุกล้ำคลองเปรมประชากร 4. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคลองเปรมประชากร มีน้ำสะอาดสดใส ขยะลดลง และโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 เขตหลักสี่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-25)

20.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมเอกสารการจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : จัดทำแผนปฏิบัติงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงคลองเปรมประชากร และคลองลาดพร้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตคลองเปรมประชากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-6755

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-6755

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-835

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
70.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **