ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-1 แยก 4-3 และซอยเชื่อม : 50410000-3436

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร.7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกทำให้น้ำระบายไม่ทัน เนื่องจากถนนเดิมมีระดับต่ำและท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กทำให้ระบายน้ำไม่ทัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 238 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 บ่อ - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 4 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมฝาเหล็กกลม ตามแบบ มน.-05 จำนวน 2 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. พร้อมบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มน.-01 และฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 21 แห่ง - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,460 ตร.ม. - สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุก ตามแบบ ถค.10/29 เนื้อที่ประมาณ 516 ตร.ม. - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ 239 ตร.ม. - สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 478 ม.

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม., 1.20 ม. 2. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม., 1.20 ม. 3. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. 4. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 5. สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้างประมาณ 4 ม. 6. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. 7. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกรางวี หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 8. สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-27)

55.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ - สร้างบ่อพักท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. แล้วเสร็จ - สร้างท่อลอดและบ่อพักท่อลอดแล้วเสร็จ - สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นแล้วเสร็จ - ดำเนินการเทพื้นผิวทาง ค.ส.ล.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-06-24)

34.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - สร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ - สร้างบ่อพักท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. แล้วเสร็จ - ดำเนินการสร้างท่อลอดและบ่อพักท่อลอด

** ปัญหาของโครงการ :การประปาได้เข้าทำการ Bypass น้ำชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการประปาวางท่อจริงพร้อมทดสอบแรงดัน, ผู้รับจ้างติดปัญหานำแรงงานเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :การประปาได้เข้าทำการ Bypass น้ำชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการประปาวางท่อจริงพร้อมทดสอบแรงดัน, ผู้รับจ้างติดปัญหานำแรงงานเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-05-25)

11.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างผู้รับจ้างเข้าทุบรื้อผิวทางแนวขุดวางท่อระบายน้ำและนำเครื่องจักรพร้อมวัสดุ (ท่อระบายน้ำ) เข้าพื้นที่ คาดว่าจะเริ่มขุดท่อระบายน้ำได้ประมาณวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :การประปาได้เข้าทำการ Bypass น้ำชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ผู้รับจ้างติดปัญหานำแรงงานเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

** อุปสรรคของโครงการ :การประปาได้เข้าทำการ Bypass น้ำชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว, ผู้รับจ้างติดปัญหานำแรงงานเข้าพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ สำนักงานเขตหลักสี่ มีหนังสือประสานเร่งรัดการประปา และผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการโดยเร็ว เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว และสำนักงานเขตหลักสี่ มีหนังสือประสานเร่งรัดการประปา และผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการโดยเร็ว เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว และสำนักงานเขตหลักสี่ มีหนังสือประสานเร่งรัดการประปา และผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการโดยเร็ว เพื่อแก้ไขความเดือนร้อนของประชาชน

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-26)

10.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากอยู่ในแนวขุดวางท่อระบายน้ำ ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ รอเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-22)

10.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา

** ปัญหาของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

** อุปสรรคของโครงการ :อุปสรรคการประปา เนื่องจากแนวขุดวางท่ออยู่ในแนวท่อน้ำประปา ไม่สามารถดำเนินการวางท่อได้ จึงประสานเจ้าหน้าที่การประปาเข้าตัดบรรจบน้ำชั่วคราว

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **