ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 : 50410000-3430

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้มีพื้นทางเดินที่ปลอดภัยแก่นักเรียนในการเดินทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน - เนื่องจากรางน้ำเดิมชำรุดและรั่วเวลาเกิดฝนตก เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร - เพื่อป้องกันแสงสะท้อนจากหลังคารบกวนการเรียนการสอน - ห้องน้ำนักเรียนและบุคลากรอยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากร

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 2 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงอาคารเรียน 3 จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-26)

100.00

26/03/2564 : ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ 1. ปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณใต้โครงหลังคาชนิด HDPE PP PE ช่องตาข่ายขนาด 20x20 มม. พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตาข่าย ลวดสลิง เกลียวเร่ง Stainless บริเวณใต้โครงหลังคา 2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 ติดตั้งแผงกันแดดไม้ระแนงขนาด 3 นิ้ว ตีเว้นช่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่องบริเวณ ชั้น 3 และ 4 เปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียม แบบตัว C พร้อมโครงคร่าว บริเวณ ชั้น 2 3. ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณจั่วอาคาร ชั้น 5 ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณกันสาดด้านหลัง ชั้น 5 ขนาด 2.10x31.20 ม. 4. ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงฝ้าชายคา ชั้น 1 รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ,ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุดสังกะสี แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. ทาสีฝ้าเพดาน 5. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น รื้อย้าย-ติดตั้งคืน พร้อมซ่อมแซมและทาสี รื้อถอนกระเบื้องทางเท้า ขุดและปรับระดับดิน เทพื้น ค.ล.ส. หนา 10 สร้าง Curb ค.ส.ล.ซม. สร้างพื้นสนามยางสังเคราะห์ หนา 13. มม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-22)

50.00

2/22/2021 : 1. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 1, ติดตั้งแผงกันแดดไม้ระแนงขนาด 3 นิ้ว ตีเว้นช่อง 1 ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่องบริเวณ ชั้น 3 และ 4, เปลี่ยนแผงบังแดดอลูมิเนียม แบบตัว C พร้อมโครงคร่าว บริเวณ ชั้น 2 2. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 2, ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณจั่วอาคาร ชั้น 5, ติดตั้งตาข่ายกันนก บริเวณกันสาดด้านหลัง ชั้น 5 ขนาด 2.10x31.20 ม. 3. ดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียน 3 ปรับปรุงฝ้าชายคา ชั้น 1, รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ,ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงคร่าวเหล็กชุดสังกะสี แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม., ทาสีฝ้าเพดาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-26)

10.00

26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างแล้วรอหนังสือค้ำจากธนาคารเพื่อลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-25)

8.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-25)

7.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **