ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะท่าทราย : 50410000-3429

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

นางสาวยุวดี ทิพย์ปัญญา โทร. 7438

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อให้นักเรียนสามารถเดินทำกิจกรรมระหว่างอาคารได้อย่างปลอดภัย - เนื่องจากห้องน้ำเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อให้นักเรียนและบุคคลากรมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขอนามัย - เนื่องจากพื้นเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน - เพื่อให้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียน

50410300/50410300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- สร้างหลังคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 1 และอาคารโรงอาหาร โครงสร้างเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. (รวมสี) พร้อมฉนวนกันความร้อน ชนิด PU หนา 25 มม. จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงพื้นทางเดินหน้าโรงอาหาร จำนวน 1 แห่ง - ปรับปรุงที่ล้างมือบริเวณหน้าบันไดอาคารเรียน 1 - 4 จำนวน 1 งาน - สร้างหลังคาโพลีคาร์บอร์เนตคลุมทางเดินโครงสร้างเหล็ก บริเวณข้างอาคารเรียน 1 เนื้อที่ประมาณ 33 ตร.ม. - ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แห่ง - สร้างฐานรับถังเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง ครุภัณฑ์ - ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 20 ใบ - ขาตั้งถังเก็บน้ำ จำนวน 20 ตัว - เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง (Transfer Pump) พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 5 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสุขอนามัยที่ดี - เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-26)

80.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ - ปรับปรุงหลังคาและป้ายทางเข้าสระว่ายน้ำ - ติดตั้งถังน้ำและปั้มน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-27)

65.00

27/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ หลังคาทางเดินโรงอาหารและหลังคาด้านข้างอาคารเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-06-24)

25.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคารสระว่ายน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-05-25)

15.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-23)

10.00

23/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ได้ผู้รับจ้างและลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ 14/64 ลงวันที่ 21 เม.ย.64 เริ่มสัญญาวันที่ 22 เม.ย. 64 สิ้นสุดสัญญา 20 ก.ค. 64 (ดำเนินการ 90 วัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-03-26)

8.00

26/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2021-02-22)

8.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2021-01-26)

7.00

26/01/2564 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจาก มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาฯ จำนวน 1 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอยกเลิกประกาศ และขออนุมัติทบทวนราคากลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 ในระบบ e-GP

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-12-25)

7.00

25/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขายเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-25)

5.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลางในระบบ egp

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาและรายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3429

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3429

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **