ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหาคร : 50410000-3418

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกฤษณา ไวว่อง โทร.7426

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัย ที่ต้องการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทั้หางด้นร่างกายและจิตใจ ให้เด็กได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงสนับสนุน การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ที่ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานด้วยตนเอง และเป็นสวัสดิการให้แก่คนใน ชุมชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมติให้มีการพัฒนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็ก แห่งชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลักสี่ ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานในทุก ๆ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติ สำนักงานเขตหลักสิ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร

50411000/50411000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนการเด็กให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนชายคลองบางบัว ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางบัว (หมู่บ้านอาทิตย์) ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนตรีเพชร ๔ ศูนย์พัฒนเด็กเล็กหวยบัญชการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ทุ่งสองห้อง ๕. ศูนย์สเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง ๖. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแฟลตตำรวจส่วนกลาง ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนทหารเสือ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-27)

100.00

27/04/2564 : เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-23)

60.00

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-26)

40.00

26/02/2564 : ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-26)

25.00

26/01/2564 : ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหา

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-12-23)

22.00

12/23/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-26)

20.00

26/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำวัตถุประสงค์,เป้าหมายของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค์

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3418

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3418

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **