ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50410000-3387

สำนักงานเขตหลักสี่ : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางสาวสุภาภรณ์ แสนประสิทธิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติแล้วจำนวน 6 เขต ซึ่งเป็นภารกิจภายใต้การกำกับของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร ที่นับเป็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยจากผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยมุ่งลดผลกระทบและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตหลักสี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่เพื่อรองรับการขยายผลการดำเนินงานของสำนักป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด ให้มีความครอบคลุม สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการสร้าง การมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป

50410400/50410400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. เพื่อขยายพื้นที่การดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 50 เขต และหน่วยงานภาคีเครือข่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-25)

85.00

สิงหาคม 2564 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-24)

75.00

24/05/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-04-27)

75.00

27/04/2564 : วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายบุหรี่ ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 100 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ทำให้สังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ ต่อไป พร้อมสรุปผล -ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-23)

50.00

23/03/2564 : ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-28)

35.00

1/28/2021 : ให้ความรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่ ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-22)

30.00

22/12/2563 : ให้ความรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้อง สถานประกอบการในพื้นที่เขตหลักสี่ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เขตหลักสึ่ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและกำหนดรูปแบบรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้ การปฏิบัติตามกฎหมาย กับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขต
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
:30%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50410000-3387

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50410000-3387

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5041-827

ตัวชี้วัด : ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
75.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **