ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50380000-6514

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยสำคัญ ในการดำรงชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่ดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหลงลืมไป เนื่องจากคนรุ่นหลังขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามอย่างถูกต้อง สำนักงานเขตสวนหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน จึงจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้ดำรงอยู่ต่อไป

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๙.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ๙.๒ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่และสืบสานสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไป ๙.๓ ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ งานวันพ่อ งานวันสงกรานต์ และงานวันแม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 : ไม่ได้จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 38 ห้ามรวมกลุุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้จัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 38 ห้ามรวมกลุุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-16)

70.00

16/07/2564 : เตรียมดำเนินการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3 ในวันเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-18)

60.00

18/06/2564 : เตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ในวันเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-19)

55.00

19/05/2564 :ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ปรับการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้จัดกิจกรรมร่วมกับวัดปากบ่อจัดให้มีการสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายอาหารพระบวชใหม่ มอบผ้าขนหนูให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งงดรับประทานอาหารร่วมกันตามมาตรการควบคุมโรค และผู่อำนวยการเขตสวนหลวงได้รับทราบแล้ว (ตามไฟล์เอกสารที่แนบ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : จัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์เรียบร้อยแล้ว แต่ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-17)

35.00

17/03/2564 : เตรียมข้อมูลจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 เนื่องในวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-18)

25.00

18/01/2564 : เตรียมศึกษาข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน และมีผู้ประกอบการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP Bangkok Brand และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนในชุมชน จำนวน 4 ร้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : เตรียมจัดงานวันพ่อแห่งชาติในเดือน ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6505

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **