ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50380000-6509

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวง ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน ซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวงมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 13 ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน 97 คน เด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า 1,100 คน และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องประกอบอาชีพ นอกบ้าน ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเอง ให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อนามัย สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป สภาวะศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน มีความแตกต่างกันไปตามสภาพความจำเป็นของแต่ละชุมชน หลายแห่งเป็นเพียงบ้านที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ที่มีความเมตตาโอบอุ้มเลี้ยงดูบุตรหลานของเพื่อนบ้าน ในขณะที่อีกหลายแห่งจัดสร้างขึ้นเป็นศูนย์ฯ เด็กโดยตรง คุณภาพและมาตรฐานของศูนย์ฯ เหล่านี้ จึงแตกต่างกัน เป็นอันมาก ทั้งนี้รวมถึงสภาพความเจริญของชุมชน สภาพคล่องทางการเงินในการบริหารศูนย์ฯ และคุณภาพของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก สำนักงานเขตสวนหลวง เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิต ในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรมีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนให้เพียงพอและได้มาตรฐานเดียวกัน

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานคร 9.2 อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมีศักยภาพ มีความรู้ในการดูแลและ เฝ้าระวังและสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-19)

100.00

19/04/2564 : จัดซื้อวัสดุและส่งมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-03-17)

70.00

17/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

19/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้วเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดซื้อในไตรมาสที่2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-18)

25.00

18/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ขออนุมัติประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6509

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6509

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **