ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50380000-6508

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

70

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้พุ่งตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ สินค้าอุปโภค และบริโภคแม้แต่ค่าบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างขึ้นราคา ทำให้ครอบครัวที่มีฐานะยากจนและปานกลางได้รับความเดือดร้อน เป็นอย่างยิ่ง จำเป็นต้องหารายได้มาเพื่อให้พอเพียงต่อรายจ่ายในครัวเรือน การจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มสตรี จึงมีความสำคัญอันจะเป็นการช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ให้แก่ครอบครัวและผลักดันเครือข่ายกลุ่มสตรีเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายใน และตลาดภายนอกประเทศ ดังนั้น เพื่อพัฒนาให้ชุมชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกวิชาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจในเขตสวนหลวง

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนสามารถพัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับสู่ตลาดสากล ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค 9.2 ประชาชนได้รับความรู้ มีทักษะวิชาชีพต่าง ๆ ที่เข้ารับการฝึกอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 9.3 ประชาชนมีอาชีพเสริม

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-13)

70.00

เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-07-16)

65.00

เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-18)

60.00

18/06/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-19)

55.00

19/05/2564 : เลื่อนการฝึกอบรมตามกำหนดการเดิมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : จัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่การดำเนินกิจกรรมตามโครงการต้องชะลอออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-17)

35.00

17/03/2564 : เตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการในเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

19/02/2564 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อจัดกืจกรรมตามโครงการในช่วงไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-18)

25.00

18/01/2564 : เตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อจะดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-18)

10.00

18/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6508

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6508

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6508

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
37.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **