ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร : 50380000-6445

สำนักงานเขตสวนหลวง : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 สำนักงานเขตได้กำหนดแผนดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๑ กิจกรรม คือกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภารกิจที่กรุงเทพมหานครได้รับถ่ายโอนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ จำนวน ๕๐ ศูนย์ ในพื้นที่ ๒๖ เขตชั้นนอก ซึ่งสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นหนึ่งในจำนวน ๕๐ ศูนย์ของกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฯดังกล่าวเป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการแผนด้วยตนเอง และเป็นสถานที่ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกรในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริการ ณ จุดเดียว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสำนักงานเขตสวนหลวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักพัฒนาสังคมเพื่อใช้ในกิจกรรมของศูนย์ต่อไป

50381000/50381000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เกษตรกรมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 9.2 เกษตรกรสามารถทำเกษตรแบบพอเพียง

เป้าหมายของโครงการ

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลข่าวสารการเกษตรที่สำคัญแก่เกษตรกร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-13)

80.00

13/08/2564 : เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในเดือน สิงหาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 38 ห้ามรวมกลุุ่มทำกิจกรรมเกิน 5 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-16)

70.00

16/07/2564 : เบิกจ่ายเบี้ยประชุม เดือน พ.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว เตรียมประชุมครั้งต่อไปในเดือน ส.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-18)

60.00

18/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-17)

60.00

17/06/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจำแขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-19)

55.00

19/05/2564 : เตรียมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดและบริการฯ ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-19)

50.00

19/04/2564 : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ตรั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-17)

40.00

17/03/2564 : เตรียมจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

19/02/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางการเกษตร ซ.อ่อนนุช 17 แยก 1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-01-18)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-15)

25.00

15/01/2564 : ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี่ทางการเกษตร ซ.อ่อนนุช 17 แยก 1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-18)

20.00

18/12/2563 : เตรียมจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-18)

15.00

18/11/2563 : เตรียมข้อมูลจัดประชุมเดือน ธ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50380000-6445

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50380000-6445

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5038-6508

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
37.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **