ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50370000-3283

สำนักงานเขตดินแดง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิราภรณ์ ภูมี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวดนี้” ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดินแดง พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จึงจัดทำโครงการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ขึ้น

50370500/50370500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตดินแดงในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฏหมายกำหนด ๓. เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

เป้าหมายของโครงการ

๑. สามารถเก็บฐานข้อมูลสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดครบถ้วน ครอบคลุมพื้นที่เขตดินแดง ๒. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ตามประมาณการที่กรุงเทพมหานครกำหนด ๓. ขยายฐานการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยทวีเชิดชู ซอยรังษี ซอยอินทามระ 41,59 และซอยประชาสงเคราะห์ 14,16

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-31)

85.00

31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยทวีเชิดชู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-31)

70.00

31/07/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยนาทอง ถนนประชาสงเคราะห์ และซอยโรงเรียนราชประสงค์ ถนนดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-30)

65.00

30/06/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยอินทามระ 22,34,36,38 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 ถนนสุทธิสาร แยก 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยสุทธิพร ซอยอยู่เจริญ 5 ซอยสงปรางค์ ซอยโพธิ์ปั้น ซอยทวีเชิดชู และซอยโรงเรียนราชประสงค์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-31)

50.00

31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยสุทธิพงศ์ 1 และซอยทวีเชิดชู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-30)

40.00

30/04/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยตลาดศรีวณิช ซอยทวีเชิดชู และซอยสุทธิพงศ์ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-04-01)

35.00

01/04/2564 : เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจพื้นที่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซอยสุทธิพร ซอยอยู่เจริญ ซอยเลิศแก้ว ซอยตลาดขวัญพัฒนา ซอยพุฒิโพธิ์ ซอยร่วมรักษา ซอยประชาสงเคราะห์ 2, 23,27 ซอยทวีเชิดชู ซอยเปรมสมบัติ 3 ซอยอินทามระ 34 ซอยวิภาวดีรังสิต 8 ซอยสุพรรณิการ์ ซอยสุทธิพงศ์ 1ซอยตลาดศรีวาณิช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2021-02-28)

17.00

28/2/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ได้ลงสำรวจลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยอยู่เจริญ ซอยเลิศแก้ว ซอยสุทธิพร ซอยมารวย ซอยชานเมือง ถนนอโศก-ดินแดง ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยวิภาวดี 8 ซอยสุพรรณิการ์ 1 ซอยอินทามระ 22,36,38 ซอยประชาสงเคราะห์ 16,27 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 และตลาดศรีวณิช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-29)

15.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สำรวจ ได้ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยประชาสงเคราะห์ 10,21,26,27,29,33,45 ซอยเลิศแก้ว ซอยอยู่เจริญ ซอยทวีเชิดชู ซอยโพธิ์ปั้น ตลาดอยู่เจริญ ซอยเพิ่มสิน ซอยสมบูรณ์ พัฒนา 2,3 ซอยวิภาวดีรังสิต 2,16/22/28 ซอยแม่เนี้ยวแยก 2,3 ซอยหอการค้า ซอยอินทามระ 26,33,39,40,45,53 ซอยจิ๊บดำริห์ ซอยชูจิตารมย์ ซอยมหาวงษ์ใต้ ตลาดศรีวณิช และถนนอโศก-ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-30)

9.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สำรวจ ได้ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยอินทามระ 18,22,24,28,38,39 และ41 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยตลาดศรีวณิช ถนนดินแดง ซอยโบสถ์แม่พระ ซอยประชาสงเคราะห์ 2 และ 10 ซอยทวีเชิดชู ซอยพุฒิโพธิ์ ซอยมารวย 3 ซอยสงปรางค์ และซอยโพธิ์ปั้น ถนนประชาสงเคราะห์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-30)

7.00

30/11/2563 : เจ้าหน้าที่สำรวจ ได้ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ ซอยประชาสงเคราะห์ ที่ 16,27,29,45 และซอยอินทามระ 28,41 และถนนดินแดง รายงานครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่สำรวจได้ลงพื้นที่สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซอยประชาสงเคราะห์ ที่ 16,23,25,33 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ และซอยอินทามระ ที่ 18,22,40,41 ถนนสุทธิสาร และซอยวิภาวดี ที่ 16 ถนนวิภาวดี และซอยโรงเรียนราชประสงค์วิทยา ถนนดินแดง รายงานครั้งที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเสนอผู้บริหารเพื่อ ขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนการสำรวจและประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่สำรวจเป็นซอย/ถนน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่ตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3283

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3283

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0943

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **