ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50360000-6795

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เป็นนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อนำไปสู่การมีรายได้ที่มั่นคง โดยจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ด้านทักษะการฝึกอาชีพ สำนักงานเขตจอมทองจึงได้จัดทำโครงการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ และให้ประชาชนได้มองเห็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ลดปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 ประชาชนได้รับความรู้ สามารถนำความรู้มาเสริมสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ 9.2 สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในครอบครัว และมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอาชีพวิชาสมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ และวิชาลูกโป่งแฟนซีให้กับประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 วัน ๆ ละ 1 วิชาชีพ ๆ ละ 40 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-26)

100.00

26/04/2564 : จัดฝึกอาชีพวิชาสมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ และวิชาลูกโป่งแฟนซีให้กับประชาชนทั่วไป ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 9 วัน ในวันที่ 14,20,21,27,28 มี.ค.,3,4,24,25เม.ย.2564 วันละ 1 วิชาชีพ ๆ ละ 40 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้/และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)

40.00

05/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

05/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6795

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6795

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6508

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ/สร้างรายได้เสริมหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **