ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50360000-6657

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตจอมทองตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้ความสำคัญถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และธำรงรักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาในสาขาต่างๆ ในหลากหลายสาขาอาชีพให้คงอยู่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในสาขาต่างๆ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลังต่อไป

50361000/50361000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

9.1 เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และนำผลงานภูมิปัญญาไปเผยแพร่สู่สังคม 9.2 สำนักงานเขตจอมทองมีข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและได้รับอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

เป้าหมายของโครงการ

คัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุระดับเขต และจัดกิจกรรมถ่ายทอดและแสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุเผยแพร่สู่สังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-26)

100.00

26/04/2564 : จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดฯภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-02)

50.00

อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)

40.00

05/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-05)

30.00

05/01/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-15)

20.00

15/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนและรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-05)

10.00

05/11/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-6657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-6657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-6501

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 1

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

0 / 0
3
1.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **