ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร : 50350000-3466

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายทองพูล พรนิคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครประสบปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ เสียง ผุ่นละออง สารพิษต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพิ้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางพลัดจีงได้จัดทำโครงการเพื่อหาพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพื้นที่ดูดซับฝุ่นละออง ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรถยนต์ และลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50350600/50350600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม 2.2 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ลดภาวะโลกร้อน 2.3 เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนส่งผลให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ 2.4 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมาย 3.1 พื้นที่รกร้าง ที่โล่งในศาสนสถานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป 3.2 พื้นที่ทำการเกษตรเดิม 3.3 พื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น 3.4 แหล่งน้ำ สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขัง ที่ลุ่ม คลอง 3.5 สนามกอล์ฟ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-21)

100.00

21/2/2563 : ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จำนวน 1 จุด จุดที่13 ที่ว่างซยอจรัญฯ 85 (สกุลชัย6) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:73.00 ซึ่งในเดือนนี้ได้ดำเนินครบแล้วทั้ง 13 จุดดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-16)

90.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่จำนวน 2 จุด จุดที่1 ที่ว่างซยอจรัญฯ 89 แยก 6 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:93.00 จุดที่ 2 ที่ว่างซอยจรัญฯ 89 แยก 12 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:00.00 ซึ่งในเดือนนี้ได้ดำเนินครบแล้วทั้ง 12 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท และจากการสำรวจเพิ่มเติมพบพื้ันที่สีเขียว จำนวน 4 จุด จากที่สำรวจเดิม 6 จุดดังนี้ 1.ที่ว่างซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอร์เพลส จำนวน ขนาดพื้นที่ :ไร่:4 งาน:3 วา:23.00 2.ที่ว่างซอยพระปิ่นเกล้า2 ขนาดพื้นที่ ไร่:0 งาน:2 วา:32.00 3.ที่ว่างแยกบางพลัด(ฝั่งเต็นท์บุญส่ง) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:25.00 4.ที่ว่างซอยจรัญฯ 71 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:96.00 5.ที่ว่างริมคลองเตาอิฐ(ฝั่งซอยจรัญฯ89) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:92.00 6.ที่ว่างซอยจรัญฯ84/1 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:0 วา:21.00 7. ที่ว่างปากซอยจรัญฯ 42 ขนาดพื้นที่ :ไร่:2 งาน:3 วา:46.00 8. ที่ว่างติดอู่ต่อเรือข้างสน.บวรมงคล ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:41.00 9. สวนส้มโอซอยจรัญ 91 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:1 วา:32.00 10. ที่ว่างซอยจรัญฯ 69 แยก 4 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:1 วา:27.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : สำรวจพื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บท พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท และจากการสำรวจเพิ่มเติมพบพื้ันที่สีเขียว จำนวน 3 จุด จากที่สำรวจเดิม ดังนี้ 1.ที่ว่างซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอร์เพลส จำนวน ขนาดพื้นที่ :ไร่:4 งาน:3 วา:23.00 2.ที่ว่างซอยพระปิ่นเกล้า2 ขนาดพื้นที่ ไร่:0 งาน:2 วา:32.00 3.ที่ว่างแยกบางพลัด(ฝั่งเต็นท์บุญส่ง) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:25.00 4.ที่ว่างซอยจรัญฯ 71 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:96.00 5.ที่ว่างริมคลองเตาอิฐ(ฝั่งซอยจรัญฯ89) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:3 วา:92.00 6.ที่ว่างซอยจรัญฯ84/1 ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:0 วา:21.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บท พื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร 9 ประเภท และจากการสำรวจพบพื้ันที่สีเขียว จำนวน 3 จุดดังนี้ 1.ที่ว่างซอยจรัญฯ46ติดทิวริเวอร์เพลส จำนวน ขนาดพื้นที่ :ไร่:4 งาน:3 วา:23.00 2.ที่ว่างซอยพระปิ่นเกล้า2 ขนาดพื้นที่ ไร่:0 งาน:2 วา:32.00 3.ที่ว่างแยกบางพลัด(ฝั่งเต็นท์บุญส่ง) ขนาดพื้นที่ :ไร่:1 งาน:2 วา:25.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:อนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3466

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3466

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0866

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๙. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **