ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online : 50300000-3344

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางสาวชลธิชา บุตรวัน 5911

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อตัว (ช.3) และการร่วมใช้ชื่อสกุล (ช.4) ด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชน เจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียในการตรวจสอบหรือคัดรับรองสำหรับใช้อ้างอิงในกรณีต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้งประชาชนเจ้าของรายการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ทราบข้อมูลว่าเปลี่ยนไว้ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และใช้เวลาในการสอบถามและค้นหาข้อมูลจากผู้ร้อง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการการให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ online ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประชาชนที่เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลไว้ที่สำนักทะเบียนอื่น พร้อมทั้งดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และความคิดเห็นข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ซึ่งถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

50300200/50300200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล และได้รับความพึงพอใจสูงสุด 2.2 เพื่อนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียน ชื่อบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2.3 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 เพื่อให้การบริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลแก่ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 2 นาที/ราย) 3.2 เพื่อติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียน ชื่อบุคคลให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 12 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.83 นาที (1 นาที 49 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-20)

80.00

20/07/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนเมษายน 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 17 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.88 นาที (1 นาที 53 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-16)

70.00

16/06/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนเมษายน 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 21 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.86 นาที (1 นาที 52 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-17)

70.00

17/05/2564 ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนเมษายน 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 20 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.42 นาที (1 นาที 42 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-22)

60.00

22/04/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนมีนาคม 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 22 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.86 นาที (1 นาที 51 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-15)

50.00

15/03/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 17 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.82 นาที (1 นาที 49 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.82

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-15)

40.00

15/02/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนมกราคม 2564 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 25 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.96 นาที (1 นาที 57 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-14)

30.00

14/01/2564 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนธันวาคม 2563 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 21 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.95 นาที (1 นาที 57 วินาที) และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.83

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-21)

20.00

21/12/2563 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 14 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 2 นาที และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.72

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ ON LINE และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำเดือนตุลาคม 2563 แล้วปรากฎว่า ผู้มาขอรับบริการมีจำนวน 24 ราย ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จเฉลี่ยต่อรายเท่ากับ 1.92 นาที และผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับคะแนนเฉลี่ย 4.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ได้จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและอนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้บริการสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลด้วยโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์online และทอดแบบสอบถามความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการที่มาขอสืบค้นข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลประจำเดือน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **