ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50290000-7033

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายปกครอง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมทั้งการนำเข้าสารเคมีและวัตถุอันตรายชนิดใหม่ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิต นอกจากนั้นยังมีการอพยพของประชากรเข้ามาหางานทำในเมืองใหญ่ ชุมชนเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พื้นที่ส่วนใหญ่แออัดไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น ถนน บ้านเรือน อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกดัดแปลง แก้ไข และถูกทำลาย เพื่อการดำรงชีพของชุมชนเมือง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดิน น้ำ ป่าไม้ และอากาศ ถูกทำลายและเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก สภาพนิเวศน์ ทางธรรมชาติเสียสมดุล ทำให้โอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มทวีความรุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้น เช่น การเกิดน้ำท่วมฉับพลัน ภัยแล้ง ขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเพิ่มผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรม ทำให้สาธารณภัยที่เกิดมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น แก๊สระเบิด เพลิงไหม้อาคารสูง อุบัติเหตุจากการจราจรและการคมนาคมขนส่ง สารเคมีรั่วไหล ฯลฯ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นผลให้สังคมที่ปรับตัวไม่ทันมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาฉกชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ปัญหาเพลิงไหม้ในชุมชนแออัด

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตสาทร 2.สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตสาทร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าตอบแทน ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-17)

90.00

17/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-31)

80.00

31/7/64 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-29)

75.00

29/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-25)

68.00

25/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-01)

40.00

01/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-02-28)

33.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-26)

32.00

26/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับศูนย์ อปพร.เขตสาทร ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์อาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเสร็จสิ้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งให้สมาชิก อปพร.เขตสาทรปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะกรรมการ อปพร.เขตสาทร ประจำเดือน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-7033

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-7033

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-860

ตัวชี้วัด : (/) ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **