ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50290000-6534

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติมา บุญราชแขวง (0845764552)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสาทรเป็นเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเขตชั้นในประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพธุรกิจการค้าหลากหลายประเภทข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2562 เขตสาทรมีสถานประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 916 แห่ง สถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหาร จำนวน 542 แห่ง ตลาด จำนวน 5 แห่งมีปัญหาร้องเรียนเหตุรำคาญ จำนวน 140 เรื่อง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายดังที่กล่าว นอกจากนี้สถานประกอบการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มีการประกอบกิจการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ และมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ 1. การตรวจสอบเหตุรำคาญ ปัญหาทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรืออนามัยสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่น ปัญหาเสียงดังรบกวน กลิ่นเหม็น การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล 2. การตรวจสอบด้านสุขลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม การทำงานของสถานประกอบการที่ประกอบกิจการในเวลาเย็น/กลางคืน หรือยามวิกาล 3. การปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เช่น การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรค การตรวจสอบ ควบคุมจัดการ และตอบโต้เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น 4. การปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค ในกรณีจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบ ตรวจแนะนำ ให้ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกำกับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานครและเรื่องที่เกี่ยวข้อง 7. การปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น สำนักงานเขตสาทร โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

50290400/50290400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อาคารสถานประกอบการ อาคารสาธารณะ อาคารที่พักอาศัย ได้รับการพัฒนาสุขลักษณะของอาคารตามมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่กำหนด 2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อเหตุรำคาญหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชนชน สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ 3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตสาทร ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดี มุ่งสู่ความสำเร็จมากขึ้น 4. เป้าประสงค์ของสำนักอนามัยมีแรงขับเคลื่อนจากภาคส่วนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในทุกมิติเมืองมีสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
๑.๖.๑.๘ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : เดือน สิงหาคม สรุปผลการดำเนินงานส่งสำนักอนามัยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-29)

40.00

ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-06-24)

90.00

24/06/2564 : เดือน มิถุนายน - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือน พฤษภาคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-05-18)

75.00

18/05/2564 : เดือน พฤษภาคม - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 เดือนเมษายน - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เดือน พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-23)

40.00

เดือน เมษายน - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือน มีนาคม 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-25)

45.00

25/03/2564 : เดือน มีนาคม - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-18)

35.00

18/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 ค่าตอบแทนบุคคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 เดือน มกราคม 2564 - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-23)

30.00

23/01/2564 : เดือน มกราคม 64 - เบิกรายจ่ายตามงบประมาณ หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย กิจกรรมที่ 1 ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2563 - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : เดือน ธันวาคม - ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการกรุงเทพฯเมืองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัยประจำเดือน ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : - จัดทำบันทึกขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และคำสั่งสำนักงานเขตสาทรที่ 303/2563 เรื่องแต่งตั้งให้บุคคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯเมืองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย - จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯเมืองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัยประจำเดือน ธันวาคม 2563 ถึงเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : 1. เขียนโครงการและจัดทำแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตสาทรจำนวน 48 ครั้ง จำนวนไม่เกิน 5 คน
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560จำนวน 35 ครั้ง จำนวนไม่เกิน 3 คน
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-6534

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-6534

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **