ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน : 50290000-3295

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

โครงการพัฒนานวัตกรรมฯ จำนวน 1 โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนสิงหาคม 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : ดำเนินการตามแผน โดยในเดือนมิถุนายน 2564 มีการใช้ข้อมูลมาเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน เช่น เมื่อครั้งแจกถุงยังชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้เข้าใช้ข้อมูลโดยการเลือกคุณสมบัติของข้อมูลที่ระบุความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นการเฉพาะทำให้ดึงข้อมูลได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : เริ่มลงพื้นที่เพื่อจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเครื่องมือที่ Survey 123 ประมาณร้อยละ 50 ของเป้าหมายข้อมูลทั้งหมด และได้ออกแบบนวัตกรรมการและใช้เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : สำรวจขอบเขตของข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาฐานข้อมูล เรียบร้อยแล้ว พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบแบบสอบถามเชิงภูมิสารสนเทศออนไลน์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-30)

40.00

30/03/2564 : ดำเนินการตามแผนงาน โดยขณะนี้ได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องในการจัดทำนวัตกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-28)

25.00

2/28/2021 : ผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสำนักงานเขตสาทร ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ด้วยการเสนอโครงการ นวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS Portal ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้โครงการนวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS PORTAL สำนักงานเขตสาทร ผ่านการพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

1/28/2021 : สำนักงานเขตสาทรได้ดำเนินการคัดเลือกพิจารณาโครงการนวัตกรรมของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ซึ่งได้เสนอโครงการนวัตกรรมฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเขตสาทร ด้วย BMA GIS PORTAL และได้ส่งผลการคัดเลือกไปยังสำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 6801/264 ลว. 15 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปึงบประมาณ พ.ศ. 2564 (องค์ประกอบที่ 4)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-12-30)

5.00

12/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ออกแบบกิจกรรมโดยการให้แต่ละฝ่ายเสนอภายในวันที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อส่งสำนักงาน ก.ก.ให้ทันในวันที่ 15 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :หนังสือแนวทางจากสำนักงาน ก.ก. เพิ่งส่งมายังสำนักงานเขต ทำให้เขตไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรอบคอบ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-11-24)

5.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากสำนักงานก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-11-12)

2.00

12/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณากิจกรรม และรอความชัดเจนจากสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:65%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-2004

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 50
2
3.00

0 / 0
3
4.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **