ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50290000-3292

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร พรหมมา โทร 7206

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีหลากหลายทั้งภาษา และชาติพันธุ์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ซึ่งคนในสังคมไทยส่วนใหญ่จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นสังคมที่เคารพศรัทธาในบวรพุทธศาสนาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการดำรงชีวิตในสังคมตามสภาพแวดล้อมของสังคมที่เน้นไปในด้านของเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ และนานาอารยะประเทศ เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศ และนำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อตามกระแสโลกตะวันตกให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยี ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันไปสนใจและติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ใหม่ ๆ ทำให้ละเลยศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยที่มีมาแต่โบราณกาล การจัดกิจกรรมวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี จึงเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบประวัติความเป็นมาของวันสำคัญ และวัฒนธรรมประเพณีของไทย ที่ถือปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสืบสานวัฒนธรรม ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้อยู่อย่างมีคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป สำนักงานเขตสาทร ได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้น เพื่อสร้างและปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ซึ่งมีด้วยกัน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2. พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 3. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 4. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชขนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี 2.2 เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของคนไทยในการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 2.3 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 2.4 เพื่อสร้างจิตสำนึก และการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 2.5 เพื่อให้เกิดความรัก และหวงแหนพร้อมทั้งร่วมกันรักษามรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป 2.6 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้แสดงออกทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะการแสดงของไทย

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตสาทร จัดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม โดยมีเป้าหมายดังนี้ 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร หรือวัดในพื้นที่เขตสาทร ภายในวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 300 คน 3.2 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จัดกิจกรรม ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในบริเวณวัดยานนาวา ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน เขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน 3.5 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตสาทร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาและชุมชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-17)

10.00

17/08/2564 : ยกเลิก 2 โครงการ คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/7/64 ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม ณ สำนักงานเขตสาทร ภายในวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-06-29)

60.00

29/06/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 1 กิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-25)

50.00

25/05/2564 : ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ยกเลิกกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี เนื่องจากการแพร่ระบดของเชื้อไวรัสโควิด-19-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-04-01)

45.00

01/04/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

2/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทดสอบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-01-26)

22.00

26/01/2564 : อยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมที่ 2 พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ดำเนินกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-11-23)

13.00

- ดำเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-10-30)

3.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ขออนุมัติโครงการเพื่อจัดกิจกรรมและขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3292

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3292

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-851

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ส่งเสริมด้านพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่เขตสาทร

ค่าเป้าหมาย จำนวนกิจกรรม : 5

ผลงานที่ทำได้ จำนวนกิจกรรม : 2

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนกิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

0 / 0
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **