ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ : 50250000-3502

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2564)

34

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 34

นายธีรนัย เชาว์ปรีชา (นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ โทร.5326)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ที่นำมาใช้จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักที่จะนำเงินมาพัฒนา พื้นที่เขตดอนเมืองมีพื้นที่ 36.803 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขตชานเมือง มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองที่มีการขยายตัว ทำให้คนที่อยู่อาศัยเดินทางสะดวกมากขึ้น ทั้งการเดินทางเข้าเมืองและการออกนอกเมือง มีสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ของกรุงเทพฯ มีรถไฟฟ้า 2 สาย สายสีแดง และสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหาในการจัดเก็บภาษีที่พบ คือ ประชาชนละเลยการยื่นแบบเสียภาษี เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และการติดตามของเจ้าหน้าที่ยังไม่ทั่วถึง จึงต้องจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50250500/50250500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายได้ให้ทั่วถึง 2. เพื่อเป็นการขยายฐานภาษีเพิ่มขึ้น 3. เพื่อเพิ่มทัศนคติที่ดีในการเสียภาษีให้กับประชาชน และนำภาษีมาพัฒนาพื้นที่เขตดอนเมือง

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มจำนวนรายใหม่ของภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นการขยายฐานการจัดเก็บภาษี 2. ทำให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3. มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-08-20)

34.00

31/08/2564 : : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 4,624 ราย 64,244,578.99 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 64) การเร่งรัดติดตามการแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระในปีภาษี 2563 และเร่งรัดจัดเก็บภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ในปีภาษี 2564 ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,605 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 16,169/ 58,603 แปลง (27.59%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,932/ 58,603 แปลง (98%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 16,169 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 640 แปลง - อยู่อาศัย 6,480 แปลง - อื่นๆ 4,020 แปลง - ว่างเปล่า 3,631 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,380 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 12 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 399 ราย จำนวนเงิน 10,318,012.00 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,411 ราย จำนวนเงิน 332,885.80 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 2,117 ราย จำนวนเงิน 14,492,293.73 บาท (ยอด ณ 31 ส.ค. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 89,387,770.52 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-07-31)

34.00

31/07/2564 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 3,950 ราย 63,945,827.93 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 64) การเร่งรัดติดตามการแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระในปีภาษี 2563 และเร่งรัดจัดเก็บภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ในปีภาษี 2564 ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,605 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 16,169/ 58,603 แปลง (27.59%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,932/ 58,603 แปลง (98%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 16,169 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 640 แปลง - อยู่อาศัย 6,480 แปลง - อื่นๆ 4,020 แปลง - ว่างเปล่า 3,631 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,380 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 12 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 388 ราย จำนวนเงิน 10,124,625.07 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,406 ราย จำนวนเงิน 330,561.84 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 2,059 ราย จำนวนเงิน 14,311,854.53 บาท (ยอด ณ 31 ก.ค. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 88,712,869.37 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-06-30)

33.00

30/06/2564 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 3,634 ราย 63,230,995.88 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 64) การเร่งรัดติดตามการแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระในปีภาษี 2563 และเร่งรัดจัดเก็บภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ในปีภาษี 2564 ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,605 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 15,990/ 58,605 แปลง (27.00%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,944/ 58,605 แปลง (98%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 15,990 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 641 แปลง - อยู่อาศัย 6,254 แปลง - อื่นๆ 4,026 แปลง - ว่างเปล่า 3,675 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,376 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 12 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 384 ราย จำนวนเงิน 10,063,215.07 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,379 ราย จำนวนเงิน 317,509.53 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,975 ราย จำนวนเงิน 13,887,531.73 บาท (ยอด ณ 30 มิ.ย. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 87,499,252.21 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-05-27)

32.00

27/05/2564 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 2,661 ราย 2,813,615.68 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 64) การเร่งรัดติดตามการแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระในปีภาษี 2563 และเร่งรัดจัดเก็บภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ในปีภาษี 2564 ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,605 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 15,465/ 58,605 แปลง (26.00%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,967/ 58,605 แปลง (98%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 15,465 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 604 แปลง - อยู่อาศัย 6,134 แปลง - อื่นๆ 3,825 แปลง - ว่างเปล่า 3,534 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,354 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 8 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 357 ราย จำนวนเงิน 9,585,738.55 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,338 ราย จำนวนเงิน 275,493.57 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,840 ราย จำนวนเงิน 13,357,582.03 บาท (ยอด ณ 31 พ.ค. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 26,032,429.83 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-04-28)

31.00

25/04/2564 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 2,206 ราย 1,690,673.43 บาท (ยอด ณ 31 เม.ย. 64) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,383 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 15,180/ 58,383 แปลง (26.00%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,770/ 58,383 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 15,180 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 587 แปลง - อยู่อาศัย 5,776 แปลง - อื่นๆ 3,915 แปลง - ว่างเปล่า 3,534 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,354 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 8 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 331 ราย จำนวนเงิน 8,672,070.34 บาท (ยอด ณ 30 เม.ย. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,258 ราย จำนวนเงิน 270,703.55 บาท (ยอด ณ 30 เม.ย. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,594 ราย จำนวนเงิน 11,570,599.05 บาท (ยอด ณ 30 เม.ย. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 22,204,046.34 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-25)

30.00

25/03/2564 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,542 ราย 1,064,145.55 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 64) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,383 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 14,545/ 58,383 แปลง (24.91%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,770/ 58,383 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 14,545 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 528 แปลง - อยู่อาศัย 5,544 แปลง - อื่นๆ 3,571 แปลง - ว่างเปล่า 3,534 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,354 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 8 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 314 ราย จำนวนเงิน 7,850,244.71 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,228 ราย จำนวนเงิน 268,925.30 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,335 ราย จำนวนเงิน 7,813,313.70 บาท (ยอด ณ 31 มี.ค. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 16,996,629.26 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-02-23)

28.00

23/02/2564 : : : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมกราคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,277 ราย 910,719.11 บาท (ยอด ณ 28 ก.พ. 64) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,383 แปลง อาคารชุด จำนวน 14,188 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 14,294/ 58,383 แปลง (24.48%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,770/ 58,383 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 14,294 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 528 แปลง - อยู่อาศัย 5,293 แปลง - อื่นๆ 3,571 แปลง - ว่างเปล่า 3,534 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,354 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 8 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 247 ราย จำนวนเงิน 5,842,321.14 บาท (ยอด ณ 28 ก.พ. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 1,130 ราย จำนวนเงิน 261,484.09 บาท (ยอด ณ 28 ก.พ. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 657 ราย จำนวนเงิน 2,796,226.70 บาท (ยอด ณ 28 ก.พ. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 9,810,751.04 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2021-01-25)

26.00

25/1/2564 : : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนมกราคม 2564 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 927 ราย 876,377.06 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 6) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 14,045/ 58,160 แปลง (24.00%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,770/ 58,313 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 14,045 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 522 แปลง - อยู่อาศัย 5,142 แปลง - อื่นๆ 3,636 แปลง - ว่างเปล่า 3,481 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,249 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 202 ราย จำนวนเงิน 4,869,347.29 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 972 ราย จำนวนเงิน 251,551.91 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 64) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 373 ราย จำนวนเงิน 1,192,518.90 บาท (ยอด ณ 31 ม.ค. 64) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 7,189,795.16 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ 230,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 823 ราย 862,612.75 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 63) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 13,666/ 58,160 แปลง (23.50%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,730/ 58,313 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 13,666 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 513 แปลง - อยู่อาศัย 4,805 แปลง - อื่นๆ 3,622 แปลง - ว่างเปล่า 3,475 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,236 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ 12,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 171 ราย จำนวนเงิน 4,174,871.13 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 63) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ 150,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 833 ราย จำนวนเงิน 179,417.64 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 63) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ 16,000,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 110 ราย จำนวนเงิน 371,704.10 บาท (ยอด ณ 31 ธ.ค. 63) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 5,588,605.62 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 421 ราย 754,821.70 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 63) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 11,210/ 58,160 แปลง (19%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,704 / 58,273 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 11,210 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 386 แปลง - อยู่อาศัย 3,393 แปลง - อื่นๆ 2,819 แปลง - ว่างเปล่า 3,350 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,247 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 103 ราย จำนวนเงิน 3,089,561.86 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 63) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 745 ราย จำนวนเงิน 165,062.29 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 63) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 76 ราย จำนวนเงิน 236,139.90 บาท (ยอด ณ 30 พ.ย. 63) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 4,245,585.75 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : ยอดจัดเก็บภาษี 4 ประเภท ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 354 ราย 669,733.69 บาท (ยอด ณ 30 ต.ค. 63) อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสำรวจ ลงพื้นที่ และวัดขนาดพื้นที่ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) และ แบบบัญชีรายการห้องชุด (ภดส.4) ข้อมูลที่กรมที่ดินส่งให้ แปลงที่ดิน จำนวน 58,160 แปลง อาคารชุด จำนวน 13,647 ห้อง ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างจากฝ่ายทะเบียน (ณ 30 ก.ย.2563) สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 77,773 หลัง ข้อมูลจาก P-TAX ระบบการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความสมบูรณ์ของข้อมูลและความสำเร็จในการสำรวจ 1) การลงการใช้ประโยชน์ฯ 11,210/ 58,273 แปลง (19%) 2) การผูกเจ้าของแปลงที่ดิน 57,704 / 58,273 แปลง (99%) การลงการใช้ประโยชน์ จำนวน 11,210 แปลง แบ่งเป็น - เกษตรกรรม 386 แปลง - อยู่อาศัย 3,393 แปลง - อื่นๆ 2,819 แปลง - ว่างเปล่า 3,350 แปลง - ใช้ประโยชน์หลายประเภท 1,247 แปลง - ทรัพย์สินรัฐหาผลประโยชน์ 6 แปลง - ทรัพย์ส่วนกลางที่เจ้าของใช้ร่วมกัน 0 แปลง - มูลนิธิ (ไม่แสวงหาผลประโยชน์) 9 แปลง ยอดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 62 ราย จำนวนเงิน 664,215.15 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 63) ยอดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 669 ราย จำนวนเงิน 126,203.91 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 63) ยอดจัดเก็บภาษีป้าย ประมาณการรายรับตั้งไว้ - บาท ปีงบประมาณ 2564 รับชำระรวม 37 ราย จำนวนเงิน 158,899.80 บาท (ยอด ณ 31 ต.ค. 63) ยอดรับชำระภาษีรวม 4 ภาษี 1,619,052.55 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2020-10-27)

1.00

27/10/2563 : เร่งรัดการดำเนินการจัดเก็บภาษี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3502

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3502

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-6514

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **