ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตหนองเเขม) : 50220000-6976

สำนักงานเขตหนองแขม : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของกรุงเทพมหานคร ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. – 11 ก.ย. 65 มีผู้ป่วยจำนวน 1,162 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 20.79 เขตหนองแขม มีผู้ป่วยจำนวน 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 22.41 เป็นอันดับที่ 20 ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกเป็นระยะ และสภาพภูมิประเทศของพื้นที่เขตหนองแขมส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นร่องสวน ยังพบภาชนะขังน้ำ แหล่งน้ำขัง จึงเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังขาดความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเจ็บป่วย เสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน และความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยรวม ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองแขม ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมกรุงเทพฯ ปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถป้องกันโรคได้ด้วยตนเอง อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตหนองแขมบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-11-23)

10.00

-ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยเเล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. ขออนุมัติโครงการ ฯ และแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ดำเนินงานตามโครงการ ฯ
:70%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:3. การประเมินผลการดำเนินโครงการ ฯ
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-6976

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-6976

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **