ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (เขตหนองแขม) : 50220000-6973

สำนักงานเขตหนองแขม : (2566)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1

หลักการและเหตุผล

ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญกับบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และก่อให้เกิดโรคร้ายกับผู้ที่ได้รับควันบุหรี่ สำหรับกรุงเทพมหานครมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.2 ล้านคน เป็นผู้สูบประจำ ประมาณ 1 ล้านคน อายุส่วนใหญ่ที่เริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรก 16 - 20 ปี รองลงมาอายุ 7 - 15 ปี แสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้ง่าย ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ การป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากการบริโภคยาสูบนั้น มีพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแผนยุทธศาสตร์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2559 - 2562 เป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครได้มีมติเห็นชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีเป้าหมายลดความชุกของการเสพยาสูบ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่เกินร้อยละ 14 และความชุกของการได้รับควันบุหรี่ ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลดลงร้อยละ 10 จากปี 2560 เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 โดยบรรจุกิจกรรมจัดตั้งเครือข่ายการดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ การป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ และการบำบัดผู้เสพยาสูบ ไว้ในแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาสำนักอนามัย โดยสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ ปี 2562 - ปัจจุบัน เพื่อสร้างพื้นที่เขตนำร่องในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 - 2570 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่มีความต่อเนื่อง มีแกนนำเยาวชนป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เครือข่ายมีความเข้มแข็งในการดำเนินงาน คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสนับสนุนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ สำนักงานเขตหนองแขม จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นการสร้างสังคมกรุงเทพมหานครเป็นสังคมที่ปลอดภัยจากควันบุหรี่ต่อไป

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2022-11-23)

10.00

23/11/2565 : อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2022-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2022-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2022-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๓. ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2023-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2023-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:5. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:6. จัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2023-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:7. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2023-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2023-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-6973

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-6973

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **