ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50220000-3494

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางนฤมล วุ่นคง โทร 7318

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีความพยายามแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพราะเกี่ยวข้องและกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยประชาชน มีหน่วยงานรองรับ คือ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ได้แก่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 135 ประเภท รวม 41,772 แห่ง อาคารที่พักอาศัยและอาคารสาธารณะ รวม 2,630,651 หลังคาเรือน (ปี 2557) และเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น เช่น กฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน กฎหมายว่าด้วยโรงงาน และมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต่างๆ ต้องมีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น โดยมีโครงการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.6 ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร มิติที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งปรากฏในแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักอนามัย ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการจัดทำฐานข้อมูลจากสถานประกอบการ ทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตหนองแขม การจัดการและควบคุมปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะกับการดำรงชีพของประชาชนกรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อการเสริมสร้างสุขาภิบาลเมืองที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม 2. เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยและให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดให้ปราศจากภาวะคุกคามทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขม

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการดำเนินการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตหนองแขมนอกเวลาราชการโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสื่อประชาสัมพันธ์ 2. มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-08-26)

65.00

26/08/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-07-31)

60.00

31/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-06-25)

48.00

25/06/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-05-25)

48.00

25/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-26)

48.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-25)

30.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการออกปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในสถานที่กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนงาน
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบงานด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินการ และประเมินผล
:25%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3494

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3494

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6501

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **