ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50220000-3493

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววรรณิสา อ่อนเอี่ยม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีความยั่งยืน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาปลอดภัย สำนักงานเขตหนองแขมจึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่เขตหนองแขม นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

50220400/50220400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร 2.3 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่เขตหนองแขม นักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากการบริโภคอาหารปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๔ ประชาชนได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤต%
๑.๖.๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมด 142 ราย เลิกกิจการ 2 ราย คงเหลือ 140 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (ได้รับป้ายรับรอง) จำนวน 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ความก้าวหน้าของงานฯ = 100%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-08-26)

75.00

26/08/2564 : จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดจำนวน 142 ราย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ได้รับป้ายรับรอง) จำนวน 67 ราย

** ปัญหาของโครงการ :สถานประกอบการอาหารปิดดำเนินการจำนวน 7 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเลิกดำเนินกิจการจำนวน 2 แห่ง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-31)

70.00

31/07/2564 : ออกตรวจตามเเผนปฏิบัติงานนยอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-23)

50.00

23/06/2564 :ออกตรวจตามเเผนปฏิบัติงานนยอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-05-24)

40.00

24/05/2564 : ดำเนินการตรวจตามเเผนทีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-26)

30.00

26/04/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2564 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้การดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ล้าช้ากว่ากำหนด หากสถานการณ์กลับมาเป็นปกติจะรีบดำเนินการโดยเร็ว

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-25)

25.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมีนาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-02-25)

23.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-28)

20.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2564 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องชะลอการดำเนินโครงการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำแผนงานประจำปี แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลินทรีย์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงการระบาดของโรค และการปนเปื้อนสารพิษของอาหารและน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาดสด ร้านอาหาร มินิมาร์ท ซุปเปอร์มาร์เก็ต และโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจประเมินรับรองมารฐานสถานประกอบการด้านอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพอาหารด้านสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร/ตรวจกรณีร้องเรียนหรือเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยใช้บุคลากรด้านสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ตรวจสุขลักษณะของสถานประกอบการด้านอาหาร โดยใช้นอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ส่งเสริม/จัดสอบ ให้ผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 2 ครั้ง
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-2002

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **