ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร : 50220000-3491

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศราวุฒิ จิวเจริญวัฒนา 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตหนองแขมมีพื้นที่ของหน่วยงานภาคเอกชน บ้านจัดสรร ได้จัดทำสวนหย่อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงมีความจำเป็นต้องสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น นำมาลงฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสำรวจการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเเขียวในพื้นที่ 2.เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อสำรวจการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : ลงข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามแผนที่กำหนดครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : ลงข้อมูลพื้นที่สีเขียวในระบบ ตามแผนที่สำรวจไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไมม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : นำเข้าข้อมูลลงระบบบันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวกทม. ตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : บันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในระบบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-31)

55.00

31/05/2564 : นำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจไว้ เข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 :นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเข้าระบันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวกทม. ตามที่สำรวจไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-30)

45.00

30/03/2564 : นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่สำรวจเข้าสู่ระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : บันทึกข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงระบบตามแบบที่ระบุไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-31)

35.00

31/01/2564 : สำรวจและนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวลงในระบบบันทึกข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : นำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวตามที่ได้สำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

ทำการสำรวจพื้นที่สีเขียว ได้จำนวน 1 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนสำรวจพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่สีเขียว
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บันทึกในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3491

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3491

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6505

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **