ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50220000-3490

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศราวุฒิ จิวเจริญวัฒนา 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่ของเขตหนองแขมได้มีการปรับปรุงถนน และซอยต่างๆ ทำให้พื้นที่สีเขียวได้หายไปและหลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลับมาดังเดิม

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการปับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายหลักและสายรอง ในพื้นที่เขตหนองแขมให้สวยงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 2.เพื่อเป็นการบำรุง ดูแล ปรับเปลี่ยนต้นไม้เดิมที่ทรุดโทรม และตายลงไปแล้ว ให้สวยงาม 3.เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ และสวยงาม สบายตาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาในถนนสายต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อความสวยงามของถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสวนหย่อมในพื้นที่เขตหนองแขม ให้สวยงามยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-31)

100.00

31/07/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-30)

80.00

30/06/2564 : ขั้นอนการปลูกต้นไม้ตามแผนที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-31)

10.00

31/05/2564 : ส่งต้นไม้และวัสดุปลูกตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 : ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง หาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-30)

45.00

30/03/2564 :ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : จัดทำแผนผังการปลูกและรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-31)

35.00

31/01/2564 : จัดทำรายละเอียด แผนการปลูก และรายการต้นไม้และวัสดุปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ที

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-30)

20.00

30/12/2563 : จัดทำแผนและรูปแบบการปลูก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนการปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบ เขียนแผนผังการปลูกฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งต้นไม้ วัสดุปลูก
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ปลูกต้นไม้ตามแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ตรวจรับ-เบิกจ่ายเงิน
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3490

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3490

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6505

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
45.00

0 / 0
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **