ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม : 50220000-3489

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางดวงเดือน กิตติประภาส 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นับเป็นปัญหาที่สำคัญ และมีแนวโน้มที่จะ ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้มีการผลิตมูลฝอยเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและประเภทของมูลฝอย อันเป็นการเพิ่มความซับซ้อนในการจัดการมูลฝอยให้แก่กรุงเทพมหานคร ในด้านการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์ประกอบมูลฝอยที่ เกิดขึ้น นอกจากนี้ การกำจัดโดยวิธีการฝังกลบมักจะได้รับการต่อต้านจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง นับเป็นปัญหา ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขร่วมกันทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชน การแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย จำเป็นต้องยึดหลักตามกรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อจัดการมูลฝอยอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management :CBM) เป็นแนวคิดที่เน้นการจัดการมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนในชุนชนต้องร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชนของตนเอง 2. เพื่อจัดระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป้าหมายให้เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน เพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่ 3. เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยและนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคม ต่อพฤติกรรมการทิ้งขยะที่คำนึงถึงประโยชน์ของขยะที่สามารถนำกลับมาเป็นทรัพยากรในการผลิตใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไป

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อถ่ายทอดแนวความคิดในการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (Community Based Solid Waste Management : CBM) ในชุมชนนำร่อง 2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนนำร่องเป็นชุมชนปลอดขยะ 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยภายในชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมูลฝอย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : ให้คำแนะนำกับผู้นำชุมชนในการคัดแยกขยะติดเชื้อจากชุมชนก่อนการทิ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนทราบกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด 19 และการทิ้งขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถทำกิจกรรมกลุ่มได้ จึงใช้วิธีแนะนำทางโทรศัพย์เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปบริหารจัดการในชุมชนและเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : ทำการตรวจเยี่ยมชุมชนที่เข้าประกวดชุมชนปลอดขยะ (CBM) ได้แก่ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนตลาดการค้าหนองแขม และชุมชนตลาดหนองแขม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกวดในรอบต่อไปในระดับประเทศ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

- อยู่ระหว่างปรับปรุงเฟสบุ๊ค ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ และเชิญชวน ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ตามวิถี New normal

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ให้ความรู้กับประชาชนตามวิถีชีวิตใหม่ ในการคัดแยกขยะติดเชื้อ การทิ้งขยะติดเชื้อให้ถูกวิธี ปัจจุบันเราหันมาใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้นเื่พอป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ขยะหน้ากากอนามัยมีประมาณมาณขึ้นและประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ สำนักงานเขตหนองแขมจึงปรับเปลี่ยนการให้ความรู้แบบใหม่ทางโซเชียล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : : ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อแนะนำให้คำปรึกษา แก่ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนตลาดหนองแขม ชุมชนตลาดศูนย์การค้าหนองแขม วัดทองเนียม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม การคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ไม่ทิ้งขยะลงคลอง บริเวณชุมชนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-28)

40.00

28/02/2564 : มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนริมคลองมีการคัดแยกขยะตามหลัก 3 ช. ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง งดใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยได้ดำเนินการในเดือนนี้ จำนวน 2 ชุมชน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณชุมชนริมคลองตาปลั่ง และชุมชนริมคลองภาษีเจริญ (ซอยหมวดน้อย)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากเขตหนองแขมเป็นเขตที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVIT-19 จึงมีความจำเป็นงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน ทำได้เพียงการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

ชะลอโครงการฯ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : ในเดือนธันวาคม 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดได้จัดกิจกรรมเดินรณค์ให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอย 4 ประเภท และตระหนักถึงปัญหาขยะ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง และส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก 3 ช. จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 บริเวณตลาดหน้าวัดหนองแขม และชุมชนเลียบคลองภาษีเจิรญ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริเวณหมู่บ้านพระปิ่น 4 ครั้่งที่ 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ชุมชนสะพาน 1 ครั้งที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า) ได้มีการจัดบูทให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับโรงพบาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ในโครงการสูงวัยสุขใจ ไม่ปวด ไม่เล็ด เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะตามหลัก 3 ข. , การแยกขยะ 4 ประเภท, ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองและงดใช้ถงพลาสติกและโฟม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บริเวณคลองคำหลิ่ม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 บริเวณคลองยายต่วน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัอแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน และไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ชุมชน ม.4 วัดศรีนวล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการ/แผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย
:60%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3489

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3489

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6504

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **