ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50220000-3486

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางดวงเดือน กิตติประภาส 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตหนองแขม ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ เผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมา แปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณมูลฝอย เศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัดเป็นการเพิ่มศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ และประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตาม ความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

เป้าหมายของโครงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ น้ำยาชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ก๊าซชีวภาพ หรือเป็นอาหารสัตว์ ลดปริมาณขยะเศษอาหารในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยการรณรงค์ส่งเสริมตามโครงกาค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-29)

100.00

29/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :"ไม่มี"

** อุปสรรคของโครงการ :"ไม่มี"

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-31)

100.00

31/08/2564 : ติดตามการทำน้ำหมักขยะหอมใุนชุมชนสงวนคำ ชุมชนตลาดหนองแขม วัดทองเนียม และสนับสนุนถังพร้อมกากน้ำตาล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพ และมอบวัสดุอุปกรณ์ เช่นกากน้ำตาล และภาชนะในการจัดทำ เพิ่มเติม ให้แก่ชุมชนสงวนคำ และชุมชนตลาดการค้าหนองแขม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

- นำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่ได้จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ จากตลาดเพชรเกษม79 มาใช้ประโยชน์ บำรุงต้นไม้บริเวณ ถนนบางบอน4 - จัดทำคอกปุ๋ยหมักใบไม้แห้ง บริเวณคลองมหาศร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-31)

60.00

31/05/2564 : เข้าเยี่ยมตรวจติดตามชุมชนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการ ได้แก่ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนตลาดศูนย์การค้าหนองแขม ชุมชนตลาดหนองแขม วัดทองเนียม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-30)

50.00

30/04/2564 : ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการทำน้ำหมักชีวภาพในชุมชน เพื่อแนะนำให้คำปรึกษา และสนับสนุนวัสดุ ได้แก่ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนตลาดหนองแขม ชุมชนตลาดศูนย์การค้าหนองแขม วัดทองเนียม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องด้วยสถาการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวัรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรง กทมใเป็นพื้นที่ควบุคมสูงสุด งดจัดกิจกรรมเกิน 20 คน และโรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-30)

30.00

30/03/2564 : เนื่องจากสถานะการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการอบรมให้ความรู้ได้เนื่องจากเขตหนองแขมเป็นพื้นที่สีแดง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-28)

30.00

28/02/2564 : เนื่องจากเขตหนองแขมอยู่ในพื้นที่สีแดง ที่มีการระบาดของ COVIT-19 จึงจำเป็นต้องงดการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-31)

30.00

ชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตหนองแขมได้มีการจัดบูทให้ความรู้กับประชาชน ร่วมกับโรงพบาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ในโครงการสูงวัยสุขใจ ไม่ปวด ไม่เล็ด เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการคัดแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์โดยการทำน้ำหมักชีวภาพ บริเวณ สน.หนองแขม (เก่า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : นำน้ำหมักชีวภาพบำบัดสภาพน้ำบริเวณคลองยายต่วน คลองคำหลิ่ม และคลองภาษีเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำน้ำหมักชีวภาพเทลงในแหล่งน้ำ เพื่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 3 แห่ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คลองราษฎร์เจริญสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คลองภาษีเจริญ (วัดหลักสาม) ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 สระน้ำภายในวัดวงษ์ลาภาราม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เข้าชุมชนและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:อบรมให้ความรู้การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์กับกลุ่มเป้าหมาย
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3486

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3486

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6504

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **