ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด : 50220000-3485

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

- ตามที่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด รวมทั้งรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตหนองแขมจึงจัดกิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เช่น กิ่งไม้ใบไม้นำมาบดย่อยหมักทำปุ๋ย เศษผัก เปลือกผลไม้ นำมาทำนำหมักชีวภาพ และหากมีปริมาณมากนำส่งโรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม เพื่อย่อยสลายทำเป็นส่วนผสมของปุ๋ย ใช้ประโยชน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นับเป็นการช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอย แล้วยังนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก สอดคล้องกับหลัก 3R ประกอบด้วย Reduce (ลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) อันเป็นแนวทางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัด 2. นำมาแปรรูปเป็นปุ๋ยโดยการผสมเศษอาหาร 3. ลดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอย 4. เพื่อได้รับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

เป้าหมายของโครงการ

1. นำมูลฝอยอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ กิ่งไม้ใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่งได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ 2. นำปุ๋ยที่เกิดจากการหมักกิ่งไม้ใบ้ไม้มาใช้ประโยชน์แทนการใช้ดิน 3. นำมาเพาะชำต้นไม้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 540 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 570 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 560 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-31)

80.00

31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 580 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 590 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 625 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีจากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 620 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 650 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 640 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 580 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จาก แหล่งกำเนิด ได้ปริมาณ 560 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คัดแยกมูลฝอยอินทรีย์ส่งโรงงานหมักปุ๋ย
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์และนำกิ่งไม้บดย่อยทำปุ๋ย
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมสถิติปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่คัดแยก
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3485

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3485

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6504

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **