ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50220000-3484

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ มีความทั่วถึง แม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ทำให้เกิดการทิ้งขนะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องมีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อทำหน้าที่ชักลากมูลฝอยออกมาไว้ ณ จุดพัก หรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยสามารถจัดเก็บได้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน และเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งถือเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้จำทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ปีงบประมาณ 2564

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. จัดเก็บมูลฝอยในชุมชนที่รถไม่สามารถเข้าถึง จำนวน 2 ชุมชน จัดเก็บทุกวันคู่ 2. มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชักลากคัดแยกขยะในชุมชน และให้ความรู้กับประชาชนคัดแยกก่อนนำทิ้ง 3. เก็บสถิติจากอาสาสมัครฯ 4. รายงานผล

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนได้รับคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 1. ชุมชน 2 ชุมชน 2. อาสาสมัคร 1 คนต่อ 1 ชุมชน 3. เพื่อมิให้เกิดการตกค้างของขยะในชุมชน 4. ชุมชนร่วมมือกับอาสาสมัครฯ ในการคัดแยกก่อนนำทิ้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน กันยายน 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากขยะในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากขยะในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากขยะในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-31)

80.00

31/05/2564 : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน เมษายน 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน มกราคม 2564 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิ และชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนเอี่ยมวุฒิและชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดำเนินการเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุให้กับชุมชนที่ร่วมโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และภาชนะในการคัดแยกก่อนนำทิ้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3484

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3484

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6504

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **