ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย : 50220000-3483

สำนักงานเขตหนองแขม : (2564)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นายวัชระ คำพันธ์ 7324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

- ในการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร เป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดให้น้อยลง โดยให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินโครงการดังกล่าว

50220600/50220600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด - เพื่อรณรงค์ชักชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกเพื่อลดปริมาณมูลฝอยตามเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1.โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.โรงเรียนสังกัดกรมสามัญ 3.โรงเรียนเอกชน 4. วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5.ห้างสรรพสินค้า 6.ธนาคาร 7.โรงแรม 8.มินิมาร์ท 9.ตลาด 10.สถานพยาบาล 11.วัดและศาสนสถาน 12.ชุมชน 13.หมู่บ้านจัดสรร 14.อาคารสูง 8 ชั้นขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-31)

95.00

31/08/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสะพาน 1 และชุมชนซอยหล่อพระ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-31)

90.00

31/07/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเปรมปรีด์ และชุมชนนาคสถาพร 1

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-30)

85.00

30/06/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเบญจพร และหมู่บ้านนิราสิริ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-31)

80.00

31/05/2564 : เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านเพชรเกษมวิลล่า หมู่บ้านสายทิพย์วิลล่า หมู่บ้านโมดิวิลล่า และหมู่บ้านเพชรเกษม 4

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-30)

70.00

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนกำนันวิจิตร หมู่บ้านเพชรทวีสุข หมู่บ้านตะวันทอง 2 หมู่บ้านกานดา

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านทวีทอง 3 หมู่บ้านหนองแขม หมู่บ้านแลนซีโอ และ หมู่บ้านนิสา เฟส 4

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-28)

50.00

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนสามัคคี 4-6, ชุมชนแย้มผกาสามัคคี, ชุมชนศิริธร, หมู่บ้านสุชา 1

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-31)

40.00

เจ้าหน้าที่ทำการณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ชุมชนเพชรเกษม 116 ชุมชนวัดวงษ์ลาภาราม ชุมชนพงษ์ศิริชัย 2 ชุมชนชมเดือน 2

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-28)

30.00

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนจิตรณรงค์ ชุมชนสงวนคำ ชุมชนสร้อยมาลา และชุมชนหมู่บ้านพุดตาน

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหล่อพระ ชุมชนฉัตรชัยเสริมโชค และชุมชนรักเจริญ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกมูลฝอยใน 14 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนเปรมปรีดิ์, ชุมชนนาคสถาพร, ชุมชนเอี่ยมวุฒิ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมสถิติปริมาณมูลฝอยรีไซเคิล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และภาชนะในการคัดแยกก่อนนำทิ้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50220000-3483

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50220000-3483

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5022-6504

ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
85.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **